Szpital

Szpital MSWiA w Kielcach

ul. Ogrodowa 11, 25-024 Kielce
Tel. na izbę przyjęć: 41 260 55 66

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Personel oddziału

Kierujący oddziałem: lek. med Andrzej Ozimirski

lek. med Anna Kołodziejczyk-Sarna
lek. med Marceli Romaniuk
lek. med Andrzej Kolasa
lek. med Mariusz Zioło

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 83
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 84
E-mail: zoz@zozmswiakielce.pl

Oddział chirurgiczny

Personel oddziału

Kierujący oddziałem: lek. med Zbigniew Bonek
lek. med Marzena Kardaś
lek. med Blandyna Piasek
lek. med Jerzy Chmielnicki
lek. med Katarzyna Jarząb-Polut
lek. med Krzysztof Kaczmarczyk
lek. med Paweł Kundera
lek. med Roman Sławek
lek. med Michalina Gajos
lek. med Łukasz Żórawski

Kontakt

Telefon do kierującego oodziałem: 41 260 55 70
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 71
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 73/74
E-mail: zoz@zozmswiakielce.pl

Pododdział chirurgi szczękowo-twarzowej

Personel pododdziału

d.n.med Maciej Sikora
lek. med Marcin Sielski
lek. med Agata Stąpor
lek. med Krzysztof Wróbel
lek. med Marta Małecka
lek. med Aleksandra Rubinkiewicz

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 85
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 86
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Pododdział ortopedii i traumatologii

Personel pododdziału

lek. med Sławomir Marcinkowski
lek. med Michał Śledzik
lek. med Marcin Anuszkiewicz
lek. med Lucjan Hatala
lek. med Jakub Kleszowski
lek. med Andrzej Trofimiuk

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 71
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 73/74
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Oddział wewnętrzny

Personel oddziału

Kierujący oddziałem lek. med  Magdalena Rakowska-Szewczyk
Z-ca Kierującego oddziałem lek. med Agata Gąsior

lek. med Maciej Szewczyk
lek. med Jolanta Stoksik
lek. med Agnieszka Szarecka
lek. med Grzegorz Polut
lek. med Rafał Jagielski
lek. med Anna Pawlak

Kontakt

Telefon do kierownika oddziału: 41 260 55 76
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 77
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 79
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Pododdział gastroenterologii

Personel pododdziału

lek. med Dariusz Sołowiej
lek. med Paweł Szarecki

Telefon do kierującego oddziałem: 41 260 55 76
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 77
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 79
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Pracownia zaburzeń snu

Personel pracowni

d.n.med Małgorzata Jędrzejczak
lek. med Judyta Mularczyk

Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca

Personel pracowni

lek. med Maciej Szewczyk
lek. med Janusz Napiórkowski
lek. med Wiesław Trznadel
lek. med Łukasz Rekść
lek. med Lidia Dudek-Paździerz

Mapa

Napisz do nas

Szanowni Państwo !

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu wymaga zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjno – porządkowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy zobligowani do nałożenia obowiązków, które powinien przestrzegać każdy pacjent oraz osoba odwiedzająca.
W związku z tym uprzejmie prosimy o respektowanie Regulaminu. Umożliwi to prawidłowe funkcjonowanie Oddziału.

Regulamin dla odwiedzających
1.    Odwiedziny pacjentów w Oddziałach odbywają się w dowolnym dniu w godzinach od 10. 00 – 20. 00 po zgłoszeniu faktu odwiedzin lekarzowi lub pielęgniarce
2.    Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami mogą mieć miejsce za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego
3.    Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby
4.    W odwiedzinach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie i dzieci powyżej 7 roku życia
5.    W uzasadnionych przypadkach kierownik oddziału może nie wyrazić zgody na sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad chorym przez rodzinę poza wyznaczonymi godzinami ze względów epidemiologicznych, lokalowych oraz ze względu na potrzeby innych pacjentów
6.    Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu medycznego
7.    Osoba odwiedzająca pacjenta lub sprawująca nad nim dodatkową opiekę powinna poświęcić choremu swój czas i dbać o jego bezpieczeństwo
8.    Osoby odwiedzające pacjentów zakładu powinny być zdrowe – bez objawów infekcyjnych np. gorączka, katar, kaszel, biegunka itp.
9.    Osoby wskazane przez pacjenta mogą zwracać się o udzielenie informacji dotyczących ich stanu zdrowia wyłącznie do lekarza prowadzącego, Ordynatora/Koordynatora  lub lekarza dyżurnego danego oddziału
10.    W żadnych okolicznościach i nikomu nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon
11.    W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego, obowiązuje fartuch ochronny, obuwie ochronne
12.    Osoby odwiedzające obowiązuje :
– zakaz wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych
– zakaz palenia wyrobów tytoniowych
– zakaz handlu obnośnego
– zakaz wprowadzania zwierząt do budynku
– zakaz siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów
– zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają
– kulturalne, godne i życzliwe odnoszenie się do wszystkich pacjentów i pracowników Szpitala
– podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające muszą opuścić salę
– zakaz przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
– zakaz manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji
13.    Personel medyczny ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a także poprosić o opuszczenie oddziału po porozumieniu się z lekarzem dyżurnym.
14.    Wszelkie życzenia i uwagi osób odwiedzających mogą zgłaszać personelowi Szpitala

Kielce, dn.20.08.2012r

Wyd.I
Dyrektor

Uprzejmie informujemy, że:

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach leczenia szpitalnego.

Bezpieczeństwo.  Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwają pracownicy ochrony, którzy przez 24 godziny pilnują Szpitala i służą pomocą Odwiedzającym.

Godziny odwiedzin. Pacjentów można odwiedzać codziennie.w godzinach ustalonych przez Ordynatorów poszczególnych oddziałów.

Kaplica.  Msza Święta jest odprawiana raz w tygodniu, w sobotę o 1800.

Opieka Psychologa. Pacjenci hospitalizowani w Oddziałach Szpitala mogą skorzystać z porady psychologa.

Parking. Szpital dysponuje niewielkim parkingiem i ograniczoną liczbą miejsc postojowych.

Telefony.  Na Oddziałach można korzystać z prywatnych telefonów komórkowych. Zabronione jest ich używanie w Izbie Przyjęć.

Wyżywienie. Posiłki są dostarczane do Szpitala przez firmę zewnętrzną. Diety dostosowane są do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

Obowiązkiem pacjenta w czasie pobytu w Szpitalu jest:

  1. Przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym.
  2. Przestrzeganie zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia.
  3. Nie zakłócanie swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
  4. Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych.
  5. Szanowanie mienia szpitalnego.
  6. Przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego pacjentowi sprzętu.
  7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  8. Przestrzeganie bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych.
  9. Przestrzegania bezwzględnego zakazu stosowania środków odurzających na terenie Szpitala.
  10. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH