Zasady odwiedzin

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE ZDROWOTNYM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
 • Odwiedziny pacjentów w Szpitalu odbywają się codziennie w godzinach od 10.00 – 20.00.
 • Ze względów organizacyjnych należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo-pielęgnacyjnych oraz posiłków.
 • Ze względów bezpieczeństwa w godzinach nocnych przebywanie w oddziale osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą lekarza pełniącego dyżur medyczny.
 • W uzasadnionych wypadkach (np.: epidemiologicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów) odwiedziny mogą być ograniczone lub zakazane.
 • Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału. Jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinny przebywać więcej niż 2 osoby.
 • Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 • W planach wizyt należy uwzględnić zalecenia poszczególnych oddziałów wynikające ze specyfiki ich pracy .
 • Ze względów zdrowotnych szczególną ostrożność należy zachować w przypadku odwiedzin pacjentów przez dzieci. W takich przypadkach opiekun dziecka winien zawsze zapytać o zgodę lekarza lub pielęgniarkę oddziału i czuwać nad bezpieczeństwem dziecka.
 • Wizyty w oddziale przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych mogą się odbywać po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Szpitala, w terminie i miejscu ustalonym z kierownikiem oddziału.
 • Czas odwiedzin należy poświecić choremu, dbać o jego komfort i bezpieczeństwo.
 • Osoby odwiedzające mają prawo do pomocy chorym w zakresie uzgodnionym z personelem oddziału.
 • Osoba odwiedzająca pacjenta lub sprawująca nad nim dodatkową opiekę powinna poświęcić choremu swój czas i dbać o jego bezpieczeństwo.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne nie wolno przechowywać żywności na salach chorych. Oddziały dysponują lodówkami na żywność. Należy przestrzegać zasad korzystania z lodówki.
 • Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  • opuszczania sali chorych podczas obchodów lekarskich i czynności leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjencie,
  • zachowania  się w sposób kulturalny, dyskretny, nieuciążliwy dla odwiedzanego oraz innych pacjentów,
  • przestrzegania ciszy nocnej (w godzinach: 22.00-6.00),
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
  • stosowania się do poleceń personelu Szpitala,
  • poszanowania mienia Szpitala,
  • korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających-ogólnodostępnych,
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach.
 • W Szpitalu obowiązuje zakaz:
  • odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  • odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji,
  • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
  • oddalania się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
  • siadania lub leżenia na łóżkach pacjentów (należy korzystać z krzeseł, taboretów),
  • wprowadzania/przynoszenia zwierząt,
  • filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez ich zgody,
  • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu pacjentów lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
  • przywłaszczania sobie cudzego mienia,
  • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
  • używania urządzeń elektrycznych na salach chorych np.: grzałek, czajników elektrycznych.
 • Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń personelu medycznego mogą być poproszone o opuszczenie Szpitala.
 • W trudnych sytuacjach, uzasadnionych dobrem chorego, innych pacjentów lub dobrem Szpitala personel może wezwać służby porządkowe Szpitala, pracowników ochrony lub policję w celu przywrócenia należytego porządku.
 • W uzasadnionych przypadkach odwiedziny w oddziałach mogą odbywać się również w innych godzinach za zgodą lekarza dyżurującego.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH