Praca

PRACA

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w SP ZOZ MSWiA w Kielcach prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną swoich aplikacji.

Aplikacje winny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji przez SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

E-mail do korespondencji: kadry@zozmswiakielce.pl

Aktualne oferty pracy:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarzy:

Specjalizacja z chorób wewnętrznych, oraz lekarzy do pracy w systemie dyżurowym w izbie przyjęć.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt nr tel. 534 660 077

SP ZOZ MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

Oferta pracy

SPZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, pilnie zatrudni Pielęgniarki/Pielęgniarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Zatrudnienie na pełen wymiar etatu, na podstawie umowy o pracę.

 

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe,
 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarzy:

w następujących zakresach:

 • POZ  specjalizacja z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii.
 • AOS specjalizacje z okulistyki, laryngologii i neurologii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt nr tel. 534 660 077

Oferta pracy Pielęgniarka/Pielęgniarz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY
Oferta pracy
SPZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, pilnie zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Zatrudnienie na pełen wymiar etatu, na podstawie umowy o pracę.

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
Mile widziane
• doświadczenie zawodowe,
• specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12.

Oferta pracy
SPZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, pilnie zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza na Oddziale Chirurgicznym.
Zatrudnienie na pełen wymiar etatu, na podstawie umowy o pracę.

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
Mile widziane
• doświadczenie zawodowe,
• specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
• ukończony (lub w trakcie) kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Pielęgniarkę / Pielęgniarza:

Oferta pracy

SPZOZ MSWIA w Kielcach pilnie zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza z ukończonym (lub w trakcie) kursem specjalistycznym z zakresu endoskopii.Mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza endoskopowego.Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 349 35 15, 41 349 35 12.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni lekarzy do pracy w:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni:

– lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych do pracy w POZ,

– lekarzy psychiatrów do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego,

– lekarzy Neurologów do pracy w Poradni Neurologicznej.

Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, budynek Polikliniki pok. B 424 (IV piętro) lub prosimy o kontakt mailowy: zoz@zozmswiakielce.pl bądź telefoniczny: 41 349-35-14.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni lekarza (lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny ogólnej, pediatra) do pracy w POZ.

Forma umowy i wymiar pracy do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
e-mail: kadry@zozmswkielce.pl
telefon: 41 349 35 14, 41 349 35 12.

Klauzula informacyjna

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce Nasze dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, tel. 349 35 00, zoz@zozmswiakielce.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji i wykonania ciążących na naszym Zakładzie obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”
 • dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszego Zakładu wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH