Praca

PRACA

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w SP ZOZ MSWiA w Kielcach prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną swoich aplikacji.

Aplikacje powinny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji przez SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II.

E-mail do korespondencji: kadry@zozmswiakielce.pl

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarza Endokrynologa:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II pilnie zatrudni

– lekarza  endokrynologa

Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, budynek Polikliniki pok. B 424 (IV piętro) lub prosimy o kontakt mailowy: zoz@zozmswiakielce.pl, kadry@zozmswiakielce.pl  bądź telefoniczny: 41 260-42-00,41 260-42-12.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarzy:

do pracy  na oddziale chorób wewnętrznych.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt nr tel.41 2604212 lub 534 660 077

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni lekarzy do pracy:

–  w Poradni Zdrowia Psychicznego,

– lekarzy Neurologów do pracy w Poradni Neurologicznej.

Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, budynek Polikliniki pok. B 424 (IV piętro) lub prosimy o kontakt mailowy: zoz@zozmswiakielce.pl bądź telefoniczny: 41 349-35-14.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarzy:

w następujących zakresach:

  • POZ  specjalizacja z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii.
  • AOS specjalizacje z okulistyki, laryngologii i neurologii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt nr tel. 534 660 077

SP ZOZ MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

Oferta pracy

SPZOZ MSWIA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, pilnie zatrudni Pielęgniarkę z uprawnieniami do wykonywania spirometrii oraz testów skórnych.
Mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarki w gabinecie zabiegowym alergologicznym/pulmonologicznym.
Miejsce pracy: Poliklinika, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12.

Oferta pracy Elektryk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach i
m. św. Jana Pawła II poszukuje pracowników do obsługi techniczno-gospodarczej szpitala oraz przychodni.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź w ramach umowy cywilnoprawnej

Miejsce pracy: Poliklinika oraz  Szpital MSWiA ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce.

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektrycznym
– uprawnieniami SEP do 1 kV
– mile widziane uprawnienia do obsługi gazów medycznych lub gotowość podjęcia szkolenia w tym zakresie.
– wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu elektrotechniki, energetyki, mile widziana wiedza z zakresu automatyki
– umiejętność pracy w sytuacjach pod presją czasu i stresowych
– gotowość podjęcia pracy zmianowej.

Chętnych kandydatów serdecznie zapraszamy.

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II, ul.   
    Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, tel.: (41) 260 42 00, email:zoz@zozmswiakielce.pl;
2) Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Dyrektora Zakładu 
    Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@zozmswiakielce.pl lub pisemnie na   
    adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
3) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy,a następnie
    dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca
    1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
      sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
      zwanym RODO;
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017
      r. poz.1257 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
     2018 r. poz. 217 ze zm.).
5) Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa
    o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą w Zakładzie Instrukcją kancelaryjną
    – przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono czynności w sprawie, lub dłużej, w
    przypadku przetwarzania danych zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw
    pacjenta.
6) Przysługuje Państwu:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
    w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
    w ramach sprawowania władzy publicznej;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
     możliwość skorzystania z tego praw,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7) Informuję, że podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy
    Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku niepodania ww. danych Zakład nie
    będzie mógł zająć się Państwa sprawą.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH