Praca

PRACA

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w SP ZOZ MSWiA w Kielcach prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną swoich aplikacji.

Aplikacje powinny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji przez SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II.

E-mail do korespondencji: kadry@zozmswiakielce.pl

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Oferta pracy

dla Pielęgniarki/Pielęgniarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

SP ZOZ MSWIA w Kielcach im. św. Jana Pawła II zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza

do pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Wymogi na stanowisku: prawo wykonywania zawodu, umiejętność podawania środka kontrastowego  z użyciem wstrzykiwacza kontrastu, ukończony kurs specjalistyczny z zakresu RKO.                          

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12, 602 107 464

 

Endoskopia

Oferta pracy

SPZOZ MSWIA w Kielcach im. św. Jana Pawła II zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza           
z ukończonym (lub w trakcie) kursem specjalistycznym z zakresu endoskopii.

Mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza endoskopowego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12, 602 107 464

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oferta pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym kandydatów na poszczególne stanowiska:

1. Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
2. Lekarzy Specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej,
3. Lekarzy Specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych.

Oferty prosimy składać w Dziale Kadr SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, IV piętro – pokój 409 lub mailem na adres: kadry@zozmswiakielce.pl , telefon do kontaktu : tel. (041) 260-42-12 i ( 041) 260- 42-15

Blok Operacyjny

Oferta pracy

Dyrekcja SPZOZ MSWIA w Kielcach im. św. Jana Pawła II pilnie zatrudni pielęgniarki instrumentariuszki/pielęgniarzy instrumentariuszy do pracy na Bloku Operacyjnym.

Zatrudnienie na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną .

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.

Mile widziane:

 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub kurs kwalifikacyjny,
 • doświadczenie w pracy w instrumentowaniu przy operacjach.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12, 602 107 464

Lekarz Specjalista - Radiolog

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną:
Lekarzy specjalistów w zakresie radiologii
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy, dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Oferty prosimy składać w Dziale Kadr SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, IV piętro – pokój 409 lub mailem na adres: kadry@zozmswiakielce.pl
Dodatkowe informacje: tel. (041) 260-42-12.

Lekarz Specjalista - Medycyna Ratunkowa - SOR

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną:
Lekarzy specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy, dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Oferty prosimy składać w Dziale Kadr SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, IV piętro – pokój 409 lub mailem na adres: kadry@zozmswiakielce.pl
Dodatkowe informacje: tel. (041) 260-42-12.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ogłasza nabór na stanowisko : Audytor Wewnętrzny

Oferta pracy

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: SP ZOZ MSWiA w Kielcach, im. Św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 51

 

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna

Ważne do: 15.11.2022 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Przeprowadza, na podstawie analizy ryzyka, zadania zapewniające niezależne badanie systemów kontroli zarządczej w celu dostarczenia Kierownikowi Jednostki oceny adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli.
 • Przeprowadza czynności sprawdzające oraz monitoruje realizacje zaleceń.
 • Przeprowadza czynności doradcze, z własnej inicjatywy lub na zlecenie Kierownika Jednostki, służące wspieraniu Kierownika Jednostki w realizacji celów i zadań.
 • Przeprowadza analizę ryzyka dla zidentyfikowanych w Jednostce obszarów ryzyka.
 • Przygotowuje roczny planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdawczości wewnętrznej    i zewnętrznej w zakresie audytu wewnętrznego.

 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub prawa lub administracji.
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli.
 • Posiadanie specjalistycznych uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Wiedza w obszarze: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480), komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF poz. 28), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U z 2016 r. poz. 113, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz.U. z 2016 r. poz. 2049).
 • Umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie
  w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości oraz służby zdrowia .
 • Wiedza w obszarze: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz. 2176) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 289), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U . z 2008 1505), Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022r. poz 1710)

 

Dodatkowe informacje

 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.
 • Aplikację można składać na adres:  Dział Kadr i Płac

            SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
           ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@zozmswiakielce.pl

 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.
 • Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji  (wzory dokumentów dostępne na stronie zozmswiakielce.pl w zakładce praca). W przypadku braku powyższych ww. dokumentów nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji  nie podlegają zwrotowi.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 • Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego w zakresie ekonomii lub prawa lub administracji – zgodnie z wymaganiami niezbędnymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli) świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym, egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Lekarz Specjalista - Choroby Wewnętrzne

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną:

 • Lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych
 • Lekarzy pragnących się specjalizować w zakresie chorób wewnętrznych

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy, dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Oferty prosimy składać w Dziale Kadr SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51,
25-375 Kielce, IV piętro – pokój 409
lub mailem na adres: kadry@zozmswiakielce.pl 
Dodatkowe informacje: tel. 41 260 42 12.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarza Endokrynologa:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II pilnie zatrudni

– lekarza  endokrynologa

Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, budynek Polikliniki pok. B 424 (IV piętro) lub prosimy o kontakt mailowy: zoz@zozmswiakielce.pl, kadry@zozmswiakielce.pl  bądź telefoniczny: 41 260-42-00,41 260-42-12.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni lekarzy do pracy:

–  w Poradni Zdrowia Psychicznego,

– lekarzy Neurologów do pracy w Poradni Neurologicznej.

Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, budynek Polikliniki pok. B 424 (IV piętro) lub prosimy o kontakt mailowy: zoz@zozmswiakielce.pl bądź telefoniczny: 41 349-35-14.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarzy:

w następujących zakresach:

 • POZ  specjalizacja z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii.
 • AOS specjalizacje z okulistyki, laryngologii i neurologii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt nr tel. 534 660 077

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II, ul.   
    Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, tel.: (41) 260 42 00, email:zoz@zozmswiakielce.pl;
2) Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Dyrektora Zakładu 
    Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@zozmswiakielce.pl lub pisemnie na   
    adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
3) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy,a następnie
    dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca
    1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
      sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
      zwanym RODO;
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017
      r. poz.1257 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
     2018 r. poz. 217 ze zm.).
5) Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa
    o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą w Zakładzie Instrukcją kancelaryjną
    – przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono czynności w sprawie, lub dłużej, w
    przypadku przetwarzania danych zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw
    pacjenta.
6) Przysługuje Państwu:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
    w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
    w ramach sprawowania władzy publicznej;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
     możliwość skorzystania z tego praw,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7) Informuję, że podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy
    Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku niepodania ww. danych Zakład nie
    będzie mógł zająć się Państwa sprawą.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH