Fundusze Europejskie

Nasze projekty:

Projekt

Ogólne informacje o Projekcie:
Projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” jest realizowany w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Założeniem strategicznym Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 podmiotów leczniczych (1 szpital kliniczny, 12 wielospecjalistycznych i 3 specjalistyczne) poprzez udostępnienie wysokiej jakości e-usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i obsługi procesu zdalnej rejestracji on-line pacjentów.
Poprawa kluczowych parametrów usług publicznych zostanie uzyskana poprzez wdrożenie rozwiązań IT umożliwiających:
• zdalną elektroniczną obsługę istotnej części spraw pacjentów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w fazie wejścia (rejestracja) do szpitala/przychodni jak również w fazie wyjścia (uzyskanie dokumentacji),
• bezpieczną i efektywną wymianę danych w formie elektronicznej, zwłaszcza danych medycznych, która przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów poprzez możliwość wykorzystania historii choroby w procesie leczenia.
Oczekiwanym efektem ma być większa wygoda i skrócenie czasu realizacji w/w typów spraw pacjentów oraz zmniejszenie ich osobistych obciążeń organizacyjnych lub administracyjnych.
Ustalono następujące trzy cele główne Projektu:
1. Zwiększenie dostępności EDM pacjenta w procesie jego leczenia poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM;
2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poradni AOS i POZ Partnerów poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja;
3. Podniesienie poziomu rozeznania pacjentów w zakresie dostępności i rodzaju świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Partnerów oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb zdrowotnych przez zarządzających i nadzorujących podmioty lecznicze poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy.
Realizacja Projektu i dobór usług publicznych udostępnianych w jego ramach wynika bezpośrednio z analizy potrzeb i problemów pacjentów, którzy jako najczęściej występujące wskazują
• utrudniony kontakt telefoniczny szczególnie w godzinach porannych rejestracji,
• długi czas osobistego oczekiwania w rejestracji, brak nowoczesnych form świadczenia usług,
• utrudniony odbiór wyników badań,
• utrudnione uzyskanie dostępu do historii przebiegu choroby.
W związku z powyższym w Projekcie zostaną wdrożone 3 e-usługi, w tym 2 publiczne na najwyższym 5 poziomie dojrzałości (personalizacja):
e-EDM (A2C/A2B): e-usługa publiczna umożliwi pacjentowi dostęp poprzez Internet do jego EDM zgromadzonej w Dziedzinowych Systemach Informatycznych Partnerów. Pacjent, z wykorzystaniem Systemu P1, udostępni tę dokumentację podmiotom leczniczym. Dzięki dostosowaniu tych systemów do wymagań interoperacyjności EDM będzie dostępna w procesie leczenia, co zwiększy efektywność i poziom bezpieczeństwa pacjentów poprzez dostęp personelu medycznego do wiarygodnych danych dotyczących historii choroby pacjenta. Usługa umożliwi wymianę EDM w ramach SIM.
e-Rejestracja (A2C): e-usługa umożliwi pacjentowi zdalną rezerwację (zmianę, odwołanie) terminu realizacji wybranego świadczenia opieki zdrowotnej oferowanego przez podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie. Pacjent będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru podmiotu leczniczego, w którym chciałby skorzystać ze świadczenia opieki zdrowotnej (o ile takie świadczenie jest przez ten podmiot realizowane). e-Rejestracja będzie udostępniana przez przeglądarkę internetową oraz będzie wymagała posiadanie konta użytkownika. Pacjent dokona rejestracji niezależnie od miejsca pobytu dzięki udostępnieniu tej usługi także na urządzenia mobilne. Dzięki temu wzrośnie dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Partnerów, co pozwoli na optymalizację wykorzystania ich zasobów.
e-Analizy (A2A): e-usługa wewnątrzadministracyjna e-Analizy, umożliwi Departamentowi Zdrowia MSWiA, jako nadzorującego podmioty lecznicze (Partnerów Projektu) dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych o procesach w nich zachodzących, co przyczyni się do podniesienia efektywności tych procesów, w tym również efektywności kosztowej. Zgromadzone dane o procesach leczenia będą udostępnione w formie raportów i analiz zarządzającym podmiotami leczniczymi, jak i nadzorującym je z poziomu MSWiA.
W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono analizę strategiczną i wielokryterialną wariantów, która umożliwiła porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych. W ich wyniku dokonano wyboru wariantu najbardziej optymalnego tj. wariantu rozproszonego z warstwą wspólną, którą stanowi Platforma e-Usług i Systemem Raportowo-Analityczny. Założeniem tego wariantu jest modernizacja (oprogramowanie i sprzęt) Dziedzinowych Systemów Informatycznych, w przypadku 16 Szpitali MSWiA, która umożliwi:
• realizację e-Usług: udostępnianie i wymianę dokumentów wskazanych w art. 13a ustawy o SIOZ,
• wdrożenie e-Usługi publicznej e-EDM, z której korzystać będą interesariusze Projektu, głównie usługobiorcy (pacjenci).
• udostępnienie danych służących do dostarczenia informacji zarządczej w ramach usługi e-Analiz.
W ramach Projektu zostanie przygotowanych (wytworzenie/modernizacja) 18 produktów projektu:
1. Zmodernizowane Dziedzinowe Systemy Informatyczne 16 Szpitali MSWiA – głównie w zakresie części medycznej, w tym o niezbędną infrastrukturę IT do poziomu funkcjonalnego, umożliwiającego bezpieczne świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu;
2. System Raportowo-Analityczny gromadzący i przetwarzający dane uzyskane z Dziedzinowych Systemów Informatycznych Partnerów (głównie w zakresie części medycznej) dla potrzeb e-Analiz oraz zbierający dane z ankiet pacjentów;
3. Platforma e-Usług udostępniająca e-usługi (e-EDM, e-Rejestracja, e-Analizy) dla użytkowników Projektu.

Lider Projektu:
Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

Partnerzy projektu:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
SP ZOZ MSWiA w Lublinie
SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
SP ZOZ MSWiA w Opolu
SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
SP ZOZ MSWiA w Górznie
SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu

Finansowanie Projektu:
Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Porozumienie o dofinansowaniu projektu zostało podpisane 25 października 2019 roku

Okres realizacji:
04.11.2019 – 31.12.2023

Planowany koszt:
Całkowita wartość projektu – 140 650 988,12 PLN
Wartość dofinansowania – 140 649 621,51 PLN, w tym:
• 119 031 774,68 PLN – budżet środków europejskich
• 21 617 846,83 PLN – budżet państwa

Planowane e-usługi:
• e-EDM (A2C/A2B – usługa publiczna)
• e-Rejestracja (A2C – usługa publiczna)
• e-Analizy (A2A – usługa wewnątrzadministracyjna)
Produkty projektu:
• Platforma e-Usług
• System Raportowo-Analityczny
• Zmodernizowane Dziedzinowe systemy informatyczne 16 szpitali – Partnerów Projektu

Projekt

Nazwa projektu:
Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –
I ETAP

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Wartość projektu: 6 601 000,00PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 610 850,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu jest:
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach SP ZOZ MSWiA. W ramach projektu przewiduje się m.in. wybudowanie dodatkowej, czterołóżkowej sali w obszarze segregacji medycznej w wewnętrznym dziedzińcu polikliniki, przylegającej do istniejącej izby przyjęć oraz dostosowanie pomieszczeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek, wybudowanie zabudowanego podjazdu dla karetek, wybudowanie łącznika pomiędzy SOR a budynkiem szpitala.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0264/18-00/974/2018/806, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Projekt

Nazwa projektu:
Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Wartość projektu: 1 061 777,00 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 850 000,00 

Celem projektu jest:
Wsparcie podmiotu leczniczego w zakresie unowocześnienia wyposażenia oddziałów i pododdziałów szpitala i ich dostosowania do aktualnych potrzeb związanych z realizacją świadczeń opieki szpitalnej. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny, m.in: urządzenie tomograficzne z funkcją panoramy, laparoskop.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0175/19-00/974/2019/920, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura  i Środowisko2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Minister Zdrowia pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ 2014-2020 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

 1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 1), wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom)nr 966/2012,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych , w tym przede wszystkim:

 1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań ITi operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

‒  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

‒  prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

‒  prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany ,

‒    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu,o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

‒  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem e-mail: IOD@miir.gov.pl.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH