Fundusze Europejskie

Nasze projekty:

Projekt

NAZWA BENEFICJENTA:

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

NAZWA PROJEKTU:

E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA :Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów.

PARTNER/PARTNERZY:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

SP ZOZ MSWiA w Lublinie

SP ZOZ MSWiA w Olsztynie

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

SP ZOZ MSWiA w Kielcach

SP ZOZ MSWiA w Katowicach

SP ZOZ MSWiA w Opolu

SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach

SP ZOZ MSWiA w Górznie

SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu

DATA PODPISANIA UMOWY:

2019-10-25

OKRES REALIZACJI UMOWY:

od 2019-11-04 do 2023-05-29

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

84 870 988,12 zł

CEL:

Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) dla pacjenta, jego opiekuna prawnego i upoważnionego lekarza poprzez:

dostosowanie systemów dziedzinowych podmiotów leczniczych objętych Projektem do przetwarzania EDM
wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM

2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez szpitale i przychodnie poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja,

3. Dopasowanie świadczeń zdrowotnych do potrzeb pacjentów poprzez udostępnienie informacji pozwalających na ocenę ilościową i jakościową świadczeń przez obywatela/pacjenta oraz osoby nadzorujące realizację świadczeń w podmiotach leczniczych biorących udział w Projekcie poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy, która umożliwi pacjentowi wybór podmiotu leczniczego, który oferuje usługi najpełniej zaspokajające jego potrzeby zdrowotne.

USŁUGI:

e-EDM – usługa pozwoli pacjentowi, opiekunowi prawnemu oraz upoważnionemu personelowi medycznemu, na dostęp do historii choroby poprzez sieć Internet. Pacjent będzie mógł zażądać przekazania dokumentacji a system w trybie on-line udostępni mu dokumentację. Nie będzie konieczne żadne dodatkowe wnioskowanie i stawiennictwo w podmiocie. Całość sprawy zostanie obsłużona z pomocą e-usługi. Pacjent będzie mógł również nadać uprawnienia do EDM usługodawcom.

e-Rejestracja – pacjent za pomocą usługi będzie mógł w pełni zrealizować proces rejestracji na poradę/pobyt w podmiocie leczniczym. Usługa pozwoli wyszukać podmiot leczniczy wśród partnerów projektu, który realizuje wybrane świadczenie zdrowotne oraz najbliższe możliwe terminy wizyty, a następnie zapisać się na wizytę poprzez Internet. Usługa pozwoli również na dołączenie skierowania z systemu P1, co pozwoli na pełne obsłużenie procesu rejestracji za jej pomocą. Za pomocą usługi pacjenta będzie miał również możliwość anulowania rezerwacji oraz zmiany terminu wizyty. Zostanie również powiadomiony o zmianach, które wprowadził podmiot oraz o zbliżającym się terminie wizyty. Usługa udostępni również pacjentowi formularz wywiadu podmiotowego, którego wypełnienie przed wizytą pozwoli na przekazanie kompletnych informacji lekarzowi co przyczyni się do zwiększenia czasu, który lekarz może poświęcić na badanie pacjenta.

e-Analizy – usługa będzie zasilana bezpośrednio danymi z systemów dziedzinowych za pomocą otwartych formatów wymiany danych. Dane będą przekazywane w sposób wystandaryzowany, bez interpretacji poszczególnych osób, następnie będą integrowane na poziomie centralnym projektu i przetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie algorytmami. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodności oraz porównywalności danych. Automatyzacja tego procesu pozwoli na przeniesienie ciężaru pracy na czynności związane z analizą danych a nie z ich przygotowaniem i integracją. Porównywalności i wysoka dostępność danych pozwoli na efektywniejsze koordynowanie działań prozdrowotnych oraz zwiększenie efektywności procesu kontroli zarządczej.

KORZYŚCI:

znacząca oszczędność czasu oraz nieograniczony dostęp do informacji medycznej poprzez Internet
możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta, brak konieczności gromadzenia i posiadania ze sobą papierowej historii choroby
wiarygodna informacja dla personelu medycznego na temat historii choroby pacjenta
oszczędność czasu na wydruki i podpisywanie ręczne dokumentów
oszczędność czasu pracy personelu medycznego związana z brakiem czynności przygotowania dokumentów do archiwizacji oraz obsługi w archiwum
brak kosztów wynajmu lub organizacji powierzchni magazynowej, która dla dokumentacji medycznej podlega szczególnym regulacjom.

GRUPY DOCELOWE:

obywatele – pacjenci zarówno szpitali jak i przychodni, jak i ich prawni opiekunowie
lekarzem którym pacjenci przekazali prawo dostępu do swojej EDM, w tym lekarze przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą np. w zakresie POZ lub AOS
lekarze, którzy nie mają statusu przedsiębiorców, którym pacjenci nadali odpowiednie uprawnienia dostępu do swojej EDM
personel medyczny i pomocniczy szpitali/przychodni
osoby zarządzające szpitalami/przychodniami
osoby nadzorujące podmioty lecznicze z ramienia MSWiA.

Projekt

Nazwa projektu:
Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –
I ETAP

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Wartość projektu: 6 601 000,00PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 610 850,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu jest:
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach SP ZOZ MSWiA. W ramach projektu przewiduje się m.in. wybudowanie dodatkowej, czterołóżkowej sali w obszarze segregacji medycznej w wewnętrznym dziedzińcu polikliniki, przylegającej do istniejącej izby przyjęć oraz dostosowanie pomieszczeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek, wybudowanie zabudowanego podjazdu dla karetek, wybudowanie łącznika pomiędzy SOR a budynkiem szpitala.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0264/18-00/974/2018/806, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Projekt

Nazwa projektu:
Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Wartość projektu: 1 061 777,00 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 850 000,00 

Celem projektu jest:
Wsparcie podmiotu leczniczego w zakresie unowocześnienia wyposażenia oddziałów i pododdziałów szpitala i ich dostosowania do aktualnych potrzeb związanych z realizacją świadczeń opieki szpitalnej. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny, m.in: urządzenie tomograficzne z funkcją panoramy, laparoskop.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0175/19-00/974/2019/920, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH