Administrator Danych Osobowych

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH

Drodzy Pacjenci, dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Kielcach
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Szymon Gołuchowski, tel.: 41 260 42 13 adres e-mail: s.goluchowski@zozmswiakielce.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) realizacji przysługujących Państwu praw,
b) udzielania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych, jeśli dotyczy – wystawienia faktury VAT,
c) udostępniania danych medycznych,
d) archiwizacji,
e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
f) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

5. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie:

a) podmiotom uprawnionym do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.
b) Personelowi biorącemu udział w procesie leczenia hospitalizacji, oraz ich rozliczania
c) podmiotom wykonującym usługi medyczne na podstawie podpisanych z administratorem danych osobowych umów dotyczących współpracy oraz ochrony przetwarzania danych osobowych
d) Wojewódzkiej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dot. obowiązku zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub choroby zakaźnej lub innych określonych ustawami zadań realizowanych przez te służby

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. W przypadku dokumentacji medycznej okres jej przechowywania wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Faktury VAT przechowywane są przez okres 5 lat licząc jego początek od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

8. W prawnie przewidzianym zakresie mają Państwo prawo żądać od Administratora: dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Obowiązek podania danych osobowych oraz ich zakres został określony w min. art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (min. nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania) oraz w §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
W przypadku danych osobowych, w stosunku do których nie istnieje obowiązek ich podania (np. numer telefonu Pacjenta), lecz mają istotne znaczenie dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach lub procesu leczenia, Pacjent zostanie poproszony przez upoważniony do tego personel administratora o wyrażenie pisemnej zgody na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, każdorazowo Pacjent zostanie poinformowany o przysługujących mu prawach z tym związanych oraz ewentualnych konsekwencjach niepodania danych.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH