Administrator Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 •  Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
 • Administratorem Pani/Pana[1]danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, tel.: (41) 260 42 00, email:zoz@zozmswiakielce.pl;
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Leon Zięba. Kontakt: email: iod@zozmswiakielce.pl lub pisemnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 • Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: prawa/zgody;
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji celów statutowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),b),c),d),f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a),b),c),g),h),i) Rozporządzenia, a także mogą być wykorzystane w związku z wniesieniem przez Pani/Pana skargi/pisma/wniosku, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia przez Zakład przez inny organ;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią
  z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające
  z przepisów prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Zakładzie;
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu(nie ma zastosowania w związku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia), a także prawo do usunięcia danych osobowych(nie ma zastosowania w związku z art. 17 ust. 3 lit. c Rozporządzenia) oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych, rozpatrzenia skargi/ pisma/wniosku.

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH