Ogłoszenie – Bufet

Wynajmujący:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Osoba reprezentująca:  Z-ca Dyr. ds. Administracyjno- Gospodarczych – Szymon Mazurkiewicz

Dotyczy:

Najem pomieszczeń stanowiących część nieruchomości położonej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działka nr 101/82, 101/88, pozostającej we władaniu SP ZOZ MSWiA w Kielcach, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00075890/8.

Szczegółowy opis przedmiotu najmu:

  1. Powierzchnia stanowiące część nieruchomości położonej w budynku Polikliniki MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu.
  2. Wykaz pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Polikliniki.:

– pomieszczenie 0/96 – 6,10 m2,  

– pomieszczenie 0/95 – 3,60 m2

– pomieszczenie 0/94 – 16,40 m2

RAZEM: 26,10 m2

  1. Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza najmu przedmiotowej powierzchni wynosi:

a) 31,41 zł za 1 m2 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.

b) Koszty dodatkowe związane z wynajmem powierzchni – kwota zryczałtowana za wodę, energię, gaz, odpady komunalne w stawce 350 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.

W ofercie należy podać proponowaną kwotę netto za 1 m2 przy czym kwota ta nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Przewidywany okres najmu: czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Czynsz najmu płatny będzie z góry, na konto Wynajmującego, na podstawie wystawionej faktury.

Wynajmowany lokal powinien być spójny kolorystycznie z wnętrzem Polikliniki i nawiązywać do obowiązującej w obiekcie estetyki.

Kwota czynszu najmu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja dokonana zostanie z dniem 01.01.2023 r.

 Rzuty pomieszczeń zawarte są w załączniku nr 1.

Najemca zobowiązany jest do wyposażenia najmowanych pomieszczeń na własny koszt, oraz utrzymania porządku najmowanej powierzchni.

W najmowanych pomieszczeniach obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów, alkoholu, środków odurzających.

Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Wynajmującemu protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, dopuszczający pomieszczenie po wyposażeniu do użytkowania – dotyczy oferenta z którym zostanie podpisana umowa.

Wynajmujący przewiduje wizję lokalu będącego przedmiotem konkursu – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się kryterium proponowanej ceny netto za 1 m2 powierzchni najmu – 100%.

Pisemne oferty zawierające cenę za 1 m2 netto + należny podatek Vat wynajmowanej powierzchni należy przesłać na adres:

-w formie papierowej- SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce z dopiskiem: „ Ogłoszenie –  najem powierzchni” do 24.03.2022 r. do godziny 12:00.

-w formie elektronicznej- zoz@zozmswiakielce.pl  z dopiskiem: „ Ogłoszenie –  najem powierzchni” do 24.03.2022 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 24.03.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Wybrany najemca zostanie poinformowany telefonicznie o wynikach.

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie szpitala pod ogłoszeniem.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się w sprawach merytorycznych jest
Katarzyna Lisowska – Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego, tel. 41 260 42 18,   tel. kom. 698 333 629, adres e-mail: k.lisowska@zozmswiakielce.pl

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH