Skargi i wnioski

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu bądź pisemnie za pośrednictwem poczty bądź osobiście w sekretariacie Zakładu, telefonicznie na numer tel. 41 3493515 oraz drogą mailową na adres zoz@zozmswiakielce.pl.
 2. Pacjent ma prawo wyrażenia swojej opinii z pobytu w SP ZOZ MSWiA w Kielcach poprzez wypełnienie anonimowych ankiet i umieszczenie ich w „skrzynkach na ankiety” znajdujących się na oddziałach szpitalnych i w
 3. W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego postępowania personelu (np.: lekarza, pielęgniarki, rejestratorki), należy interweniować bezpośrednio u przełożonego pracownika tj. kierownika oddziału/ komórki organizacyjnej. Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia sytuacji, będącej przedmiotem skargi.
 4. Jeżeli wnoszący skargę nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy, wówczas skargę lub wniosek może skierować do:
 • Dyrektora Szpitala – Dyrektor ustala właściwość osób do zbadania i rozpatrzenia skargi lub wniosku, stosownie do treści skargi lub wniosku,
 • Zastępców Dyrektora oraz
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta — przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Polikliniki nr 429 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00 telefon 41 35-93-515. Rozpatrzenie zgłoszonych skarg i wniosków w SP ZOZ MSWIA w Kielcach odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego i dwóch miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.
 1. Pacjent ma również możliwość złożenia skargi lub wniosku:
 • w Sekcji Skarg i Wniosków Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 1. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce, poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-16:00 (budynek główny, pokój nr 2), tel. (41) 36 46 106, e-mail: biuronfz-kielce.pl
 • Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym
  w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,

Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590 czynna pn.- pt.: 8:00 — 18:00, www.rpp.gov.pl

 • do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku łamania praw pacjenta odnośnie danych osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.te1.606950000 /fax. 22 531 03 01 w godz.: 10:00 -13:00
 1. W zakresie zastrzeżeń do pracy lekarzy lub pielęgniarek/położnych skargę można kierować również do:
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej – Świętokrzyska Izba Lekarska
  Ks. J. Popiełuszki 43, 25-155 Kielce, tel, 41 362 13 81, sekretariat@sil.apsnet.pl
 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Świętokrzyska Izba Pielęgniarek
  i Położnych, Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce, tel. 41 300 26 62, e-mail: izba@sipip.kielce.pl
 1. O błędach medycznych orzeka:

Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342 13 82, www.wczo.kielce.uw.gov.pl

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH