Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Przepisy wstępne
Art. I
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, działa w szczególności na podstawie:
 1. l) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 • ustawy z dnia 27 siełpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U.2018 r., poz. 1878);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.499 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz.869 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 351); 9) aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw;

10) zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 35 z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego ZOZ Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Kielcach (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.);

I l)zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 12 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. z 2016r., poz. 13 z poźn. zm.);

12) niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

Art. 2

l . Podmiot leczniczy określony niniejszym regulaminem działa pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, zwany dalej „Zakładem”.

 1. Zakład może używać skróconej nazwy „SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.
 2. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 3. Podmiotem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 4. Zakład posiada osobowość prawną.
 5. Siedzibą Zakładu jest miasto Kielce, z lokalizacją przy ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce.
 6. Zakład wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000001584.
 1. Zakład wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem Księgi Rejestrowej: 000000019643.
Art. 3

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. l) Zakład — podmiot leczniczy o nazwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach;
  • Dyrektor — osobę uprawnioną do kierowania Zakładem oraz reprezentowania go na zewnątrz, w rozumieniu art. 2 ust.2 pkt l) ustawy;
  • Kierownik — osobę uprawnioną do kierowania komórką organizacyjną;
  • Ordynator / Kierujący Oddziałem osoba wykonującą zawód medyczny uprawnioną do kierowania oddziałem, w rozumieniu art. 2 ust. I pkt 2) ustawy;
  • Pielęgniarka Oddziałowa / Koordynująca — osoba uprawniona do kierowania personelem pielęgniarskim oraz pomocniczym na oddziale, wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. I pkt 2) ustawy;
  • Komórka organizacyjna — oddział, poradnię, pracownię, dział, sekcję oraz inną wymienioną w Regulaminie komórkę organizacyjną Zakładu, dla której ustalono osobną nazwę i określono oddzielne zadania;
  • Pracownik osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w rozumieniu ustawy wskazanej w S I pkt 6) powyżej;
  • S Z J — System Zarządzania Jakością w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2135) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 z późn. zm.);
Cele i zadania Zakładu
Art. 4

l . Celem Zakładu jest:

l.1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia; 3) promocja zdrowia.

 1. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:
 2. l) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
 1. szpitalnych w zakresie:

— anestezjologii i intensywnej terapii,  chirurgii,

— chirurgii szczękowo – twarzowej,

— chorób wewnętrznych,

— diabetologii,

— gastroenterologii,

— ortopedii i traumatologii;

 1. szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin „leczenie jednego dnia”;
 2. innych niż szpitalne w zakresie rehabilitacji i usprawniania leczniczego; 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 3. alergologii,
 4. badań diagnostycznych,
 5. badań profilaktycznych,
 6. chirurgii,
 7. chorób płuc,
 8. chirurgii stomatologicznej,
 9. diabetologii,
 10. dermatologii,
 11. endokrynologii,
 12. fizjoterapii,
 13. gastroenterologii,
 14. ginekologii,
 15. kardiologii,
 16. laryngologii,
 17. medycyny pracy,
 18. neurologii,
 19. ortopedii,
 20. onkologii,
 21. okulistyki,
 22. podstawowej opieki zdrowotnej,
 23. rehabilitacji,
 24. reumatologii,
 25. stomatologii zachowawczej z pomocą doraźną,
 26. urologii, y) zdrowia psychicznego; 3) orzekanie o:
 27. stanie zdrowia świadczeniobiorców na zasadach wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 28. czasowej niezdolności do pracy lub nauki – na zasadach wynikających z przepisów odrębnych;
 • współpraca z uczelniami oraz z innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, w celu zabezpieczenia pomocy medycznej poszkodowanym;
 • medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • medyczne zabezpieczenie działań w zakresie zadań obronnych realizowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • wykonywanie zadań służby medycyny pracy;
 • prowadzenie apteki szpitalnej oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, wyroby medyczne, materiały i sprzęt medyczny;
 • prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

I I) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. zm.);
 • wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia;
 1. Wykonując zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.
Art. 5

l . Politykę jakości Zakład realizuje poprzez efektywne zaangażowanie w prowadzenie oraz poprawę skuteczności działań w zakresie jakości świadczonych usług, przy stałym spełnieniu wymagań prawnych, podnoszeniu kwalifikacji i zaangażowaniu wszystkich pracowników oraz współpracowników.

 1. Kierownictwo Zakładu wspiera i promuje działania prowadzące do poprawy jakości opieki przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służące poprawie jakości opieki.
 2. W ramach polityki jakości pracownicy zobowiązani są do realizacji Polityki Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Art. 6

Zakład realizując cele przestrzega praw pacjenta i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz działa zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniając normy ISO 9001 oraz obowiązujące normy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Struktura organizacyjna Zakładu Aft. 7

l . Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i wprowadzony po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

 1. Komórki organizacyjne Zakładu mogą być tworzone, łączone, likwidowane, dzielone lub przekształcane.
 2. Komórki organizacyjne współdziałają między sobą na zasadach równorzędności i przy wykonywaniu swoich zadań obowiązane są do ścisłego współdziałania w drodze uzgodnień, konsultacji, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami, w szczególności obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 3. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za przypisane regulaminem zadania mają prawo wnioskowania do innych komórek o udzielenie informacji, materiałów, wyjaśnień, ekspertyz i opinii niezbędnych do wykonania danego zadania.
 4. W sprawach ważnych i wykraczających poza ustalony zakres działania komórek organizacyjnych, wymagających kolegialnego przygotowania, mogą być powoływane zespoły.
 5. W skład Zakładu mogą wchodzić w szczególności:
 6. l) komórki działalności leczniczo — usługowej: zakłady, oddziały, pododdziały, blok operacyjny, pracownie, poradnie, laboratoria, gabinety diagnostycznozabiegowe, przychodnie specjalistyczne oraz biblioteki;

2) komórki działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i obsługi: działy, samodzielne stanowiska pracy, sekcje.

 1. Przy Dyrektorze, Zastępcach Dyrektora oraz w uzasadnionych potrzebach przy kierownikach komórek organizacyjnych mogą być tworzone sekretariaty.
 2. Dyrektor w ramach potrzeb zadaniowych może tworzyć w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjne o nazwie „Pełnomocnik Dyrektora ds.(.. .)”.
 3. Organizację i technikę pracy biurowej w Zakładzie regulują odrębne przepisy wewnętrzne, takie jak regulaminy i instrukcje.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Art. 8
 1. W skład struktury organizacyjnej Zakładu, wchodzą komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych oraz innych niż szpitalne świadczeń w zakresie rehabilitacji i usprawniania leczniczego, w szczególności w zakresie:
 2. l) Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Twarzowo-Szczękowej oraz Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii;

2) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii oraz

Pododdziałem Gastroenterologii; 3) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

4) Zakład Diagnostyki Obrazowej :

 1. Pracownia USG,
 2. Pracownia TK,
 3. Pracownia RTG, 5) Blok Operacyjny;
 • Izba Przyjęć;
 • Apteka Szpitalna;
 • Pracownie diagnostyczne:
  1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej;
  2. Pracownia Endoskopowa;
  3. Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca;
  4. W skład struktury organizacyjnej Zakładu, wchodzą komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie:
  5. l) Poradnia Lekarza POZ w Kielcach;
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Kielcach;
 • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej w Kielcach;
 • Gabinet zabiegowy w Kielcach; 5) Poradnia Medycyny Pracy; 6) Poradnie Specjalistyczne:
  1. zdrowia psychicznego,
  2. neurologiczna,
  3. chorób płuc,
  4. stomatologii z pomocą doraźną,
  5. chirurgii stomatologicznej,
  6. okulistyczna,
  7. laryngologiczna,
  8. diabetologiczna,
  9. endokrynologiczna,
  10. urologiczna,
  11. k) chirurgiczna,
  12. ginekologiczna,
  13. alergologiczna,
  14. ortopedyczna,
  15. rehabilitacyjna,
  16. onkologiczna,
  17. reumatologiczna,
  18. dermatologiczna,
  19. gastroenterologiczna,
  20. kardiologiczna,
  21. badań profilaktycznych,
  22. endoskopowa,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej w skład którego wchodzą:
  1. Pracownia RTG,
  2. Pracownia USG,
  3. Pracownia TK,
 • Pracownie diagnostyczne, w skład których wchodzą:
  1. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
  2. Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca,
  3. Pracownia psychotechniczna,
  4. Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej,
  5. Pracownia fizjoterapii domowej,
 • Ośrodek/Oddział Dziennej Rehabilitacji; 10) Ambulatoria terenowe:
  1. Poradnia Lekarza POZ w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  2. Poradnia Lekarza POZ w Sandomierzu,
  3. Poradnia Lekarza POZ w Starachowicach,
  4. Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Starachowicach, I l) Zespół Transportu Sanitarnego; 12) Punkt Szczepień.
Organy Zakładu
Art. 9
 1. Organami Zakładu są:
 • Dyrektor;
 • Rada Społeczna.
 1. Dyrektor kieruje i reprezentuje Zakład na zewnątrz. Zadania i uprawnienia Dyrektora określa ustawa o działalności leczniczej, Statut oraz niniejszy regulamin.
 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Naczelnej Pielęgniarki i kierowników podległych mu komórek organizacyjnych, określonych w regulaminie organizacyjnym.
 3. Rada Społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora w zakresie działalności statutowej Zakładu.
 4. Zadania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej, Statut oraz niniejszy regulamin.
 5. Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Zadania i zakres odpowiedzialności Dyrektora oraz Rady Społecznej

Art. 10

Dyrektor kieruje i reprezentuje Zakład na zewnątrz przy pomocy:

l . Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych;

 1. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjno — Technicznych;
 2. Głównego Księgowego;
 3. Naczelnej Pielęgniarki;
 4. Koordynatora Polikliniki;
 5. Kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
Art. 11

l . Do zakresu podstawowych zadań Dyrektora należy:

 1. l) ustalanie planów działalności Zakładu;

2) organizowanie pracy w Zakładzie w sposób zapewniający prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Zakładu i zawartymi umowami; 3) realizowanie polityki kadrowej;

 • realizowanie polityki zarządzania ryzykiem;
 • zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wykorzystanie mienia Zakładu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
 • realizowanie polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości wykonanych zadań oraz usług świadczonych przez Zakład;
 • reprezentowanie Zakładu;
 • ustanowienie i zapewnienie funkcjonowania efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej ;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Zakładu, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Społecznej;
 • współpraca z Radą Społeczną, samorządami zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Zakładu.
 1. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego jeden z Zastępców, a w razie nieobecności Zastępcy Dyrektora, pracownik wyznaczony przez Dyrektora. Rejestr zastępstw przechowywany jest w Sekretariacie Dyrektora.
 2. Poza urzędowymi godzinami pracy Dyrektora, Zakładem kieruje Lekarz Dyżurny Zakładu, uprawniony i zobowiązany do podejmowania decyzji w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych, które zagrażają bezpieczeństwu fizycznemu pacjentów, bezpieczeństwu w udzielanych świadczeniach zdrowotnych ratujących życie i zdrowie, a także zagrażające mieniu Zakładu w skali przekraczającej zwykły zarząd mieniem dotyczących stanów nadzwyczajnych. Szczegóły zadań Lekarza Dyżurnego Zakładu oraz tryb wyznaczania osób do pełnienia tej funkcji, określa Dyrektor w oddzielnym trybie zarządzenia.
 3. Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności i lub w określonym czasie w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
 4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu, w tym w formie zarządzeń. Akty wewnętrzne podlegają ewidencji w wykazie ujmującym:
 5. l) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł; 2) numer/rok;
  • datę wejścia w życie;
  • imię i nazwisko podpisującego akt.
 6. Dyrektor może powoływać w trybie zarządzeń stałe lub doraźne komisje, komitety oraz zespoły w zależności od zadań i potrzeb. Komisje, komitety oraz zespoły mogą prowadzić działalność mającą na celu polepszenie polityki jakości w Zakładzie, w szczególności poprzez monitorowanie powierzonych obszarów działania oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych w przypadku stwierdzenia występowania zjawisk niepożądanych lub stanowiących potencjalne zagrożenie wystąpienia niezgodności.
 7. Do udzielania informacji na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Zakładu upoważnieni są: Dyrektor i jego Zastępcy w sprawach wynikających z działalności nadzorowanego pionu.
 8. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
 9. l) Zastępca Dyrektora ds. Medycznych;
  • Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych;
  • Główny Księgowy;
  • Naczelna Pielęgniarka; 5) Koordynator Polikliniki;
  • Radca Prawny;
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością; 8) Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta;

10)Dział Kadr;

I l)Dział Organizacyjno-Prawny;

12)Samodzielne stanowisko ds. BHP i Ppoż;

13)Inspektor Ochrony Radiologicznej ;

14)Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

 • Specjalista ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego;
 • Specjalista ds. Epidemiologii;

17)Koordynator udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

18) Samodzielne stanowisko ds. opieki duszpasterskiej.

ART. 12

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organem doradczym Dyrektora.

Art. 13
 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
 2. l) przewodniczący przedstawiciel Ministra Spraw     Wewnętrznych i Administracji; 2) członkowie:
 1. przedstawiciel Policji;
 2. przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej;
 3. przedstawiciel Straży Granicznej;
 4. przedstawiciel Służby Więziennej;
 5. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
 6. przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 7. Członków Rady Społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 8. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
 9. l) rezygnacji z funkcji;
  • braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia;
  • przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach

Rady Społecznej;

 • zwolnienia ze służby lub pracy;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
 • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka Rady Społecznej.
 1. Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej. 5. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem kadencji Rady Społecznej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.
Art. 14
 1. Do zadań Rady Społecznej należy:
 2. l) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
  2. zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład,
  3. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,
  4. przyznawania Dyrektorowi nagród,
  5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem — z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania finansowego w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych,
  4. podziału zysku,
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład,
  6. regulaminu organizacyjnego,
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie.

Art. 15
 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
 2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
 3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .
 4. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Spory wynikłe między Dyrektorem a Radą Społeczną rozstrzyga Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadania i zakres odpowiedzialności osób wchodzących w skład Kierownictwa Zakładu

Art. 16
 1. Do obowiązków osób wchodzących w skład kierownictwa zakładu należy w szczególności:
 2. l) koordynowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora;
 • prawidłowe organizowanie pracy podległych pracowników, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i dyscypliną pracy;
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w podległych komórkach organizacyjnych;
 • wnioskowanie do Dyrektora w sprawach pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 1. Osoby wchodzące w skład kierownictwa zakładu uprawnione są do podejmowania decyzji:
 2. l) we własnym imieniu we wszystkich sprawach z zakresu zadań koordynowanych przez nich komórek organizacyjnych nie zastrzeżonych do decyzji Dyrektora;

2) z upoważnienia Dyrektora— w sprawach należących do kompetencji Dyrektora, przekazanych do decyzji danego zastępcy.

 1. W sprawach, które należą do kompetencji kilku osób wchodzący skład kierownictwa, decyzja powinna być z nimi uzgodniona. W razie rozbieżności stanowisk sprawę rozstrzyga Dyrektor.
 2. Osobę wchodzącą w skład kierownictwa w czasie jej nieobecności zastępuje wyznaczony przez nią jeden z kierowników komórki organizacyjnej bezpośrednio jej podległy, jeżeli Dyrektor nie wyznaczył innej osoby wchodzącej w skład kierownictwa.
 3. Do udzielania informacji zewnętrznych dotyczących Zakładu upoważnieni są Dyrektor oraz jego zastępcy.
Art. 17

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych należy w szczególności:
 2. l) zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, w szczególności koordynacja spraw w zakresie działalności szpitalnej, diagnostycznej i rehabilitacyjnej;
 • nadzór nad prowadzeniem, przetwarzaniem i archiwizacją dokumentacji medycznej ;
 • nadzorowanie sprawozdawczości z realizacji świadczeń zdrowotnych w podległych komórkach organizacyjnych;
 • nadzór nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w Zakładzie;
 • nadzorowanie pracy pionu pielęgniarskiego w Zakładzie;
 • nadzór nad żywieniem pacjentów;
 • nadzór nad ruchem pacjentów;
 • nadzór nad zapewnieniem dyżurów lekarskich;
 • nadzór nad odbywaniem specjalizacji i staży lekarzy w komórkach organizacyjnych Zakładu;
 • nadzorowanie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem badań profilaktycznych w zakresie prowadzonych programów zdrowotnych;

I l) nadzorowanie spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń szpitalnych;

 • współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia i innymi organami i podmiotami;
 • opracowywanie i udostępnianie dokumentacji i informacji w zakresie działalności terapeutycznej, diagnostycznej, szpitalnej, ambulatoryjnej i profilaktycznej Zakładu;
 • nadzór w zakresie właściwego doboru kadr na poszczególne stanowiska pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
 • nadzór przy opracowywaniu kryteriów oceny podległych pracowników oraz wdrażaniu i doskonaleniu systemów motywacyjnych,
 • współpraca z pozostałymi Zastępcami Dyrektora, Pełnomocnikami Dyrektora i kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie nadzorowanych spraw.
 1. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych podlegają bezpośrednio komórki organizacyjne w szpitalnym obszarze funkcjonowania.
ART. 18

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno —Technicznych

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjno Technicznych należy w szczególności:
 2. l) nadzór nad infrastrukturą Zakładu w zakresie bieżącego utrzymania, bezpieczeństwa i rozwoju;
 • koordynacja i prawidłowa organizacja pracy w zakresie całokształtu zagadnień inwestycyjno-technicznych w Zakładzie;
 • podział i ustalenie zakresu pracy, wykonywanych czynności dla pracowników nadzorujących podległe komórki organizacyjne;
 • bieżąca kontrola realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych oraz rozliczanie osób kierujących tymi komórkami z powierzonego mienia, a także egzekwowanie wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami gospodarności;
 • nadzór nad terminowym sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości;
 • kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych podmiotu tworzącego i innych organów kontrolnych w obszarze administracyjno-technicznym;
 • wyznaczanie kierunków rozwoju Zakładu, współdziałanie w planowaniu zasobów potrzebnych do właściwej realizacji zadań statutowych;
 • nadzór nad działalnością inwestycyjno-remontową w zakresie jej celowości, kosztów i wykonawstwa;
 • nadzór nad utrzymaniem obiektów Zakładu oraz urządzeń we właściwym stanie technicznym;
 • nadzór nad realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych;

1 1) nadzór nad kompleksową obsługą teleinformatyczną Zakładu;

 • nadzór w zakresie właściwego doboru kadr na poszczególne stanowiska pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
 • nadzór nad prawidłowością i racjonalnością wykorzystania posiadanej infrastruktury
 1. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjno -Technicznych podlegają bezpośrednio:
 2. l) Dział Prognoz, Analiz i Rozliczeń;
 • Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji;
 • Dział Administracyjno — Gospodarczy;
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Teleinformatycznej.
Art. 19 Główny Księgowy
 1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 2. l) nadzorowanie prac związanych z planowaniem, finansowaniem i sprawozdawczością w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych Zakładu; 2) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym:
 3. organizacja i kontrola obiegu dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji gospodarczych, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych, prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,
 4. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 5. nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników,
 6. prawidłowe ustalanie stanu majątkowego i wyniku finansowego Zakładu,
 7. prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami polegające w szczególności na:

przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,

9) zapewnieniu w miarę posiadanych środków terminowej spłaty zobowiązań,  zapewnieniu terminowego ściągania należności,  prawidłowemu ustalaniu i opłacaniu w ramach posiadanych środków zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń pracowniczych,  prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi.

 • nadzór nad terminowym rozliczaniem inwentaryzacji;
 • nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań finansowych;
 • nadzór nad zamykaniem ksiąg rachunkowych w terminie zgodnym z polityką rachunkowości i przekazywanie danych finansowych w ramach systemu rachunkowości zarządczej;
 • organizowanie spójnego systemu kontroli finansowej;
 • opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych dotyczących zagadnień ekonomiczno-księgowych;
 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości i przedkładanie ich do zatwierdzenia i wprowadzenia Dyrektorowi;
 • nadzorowanie sporządzania list płac pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;

10) nadzorowanie prawidłowego obliczania podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych i VAT oraz sporządzania w określonych terminach stosownych deklaracji;

 • nadzorowanie prawidłowego rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;
 • opracowywanie planu finansowego Zakładu;
 • nadzorowanie prowadzenia monitoringu z wykonania zadań planowych Zakładu i rozliczania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • nadzorowanie ustalania w okresach miesięcznych wyniku z całokształtu działalności Zakładu;

1 5) ustalanie, zatwierdzanie i aktualizowanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników.

 1. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Finansowo-Księgowy.

Art. 20

Naczelna Pielęgniarka

 1. Naczelnej Pielęgniarce podlegają: bezpośrednio Pielęgniarki Oddziałowe, Pielęgniarki Koordynujące, pion pielęgniarek, średni personel medyczny (sekretarki medyczne).
 2. Na czas nieobecności Naczelna Pielęgniarka swoje uprawnienia przekazuje — innej wyznaczonej przez siebie pielęgniarce, posiadającej wymagania kwalifikacyjne do pełnienia zastępstwa.
 3. Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności:
 4. l) zarządzanie personelem pielęgniarskim poprzez opracowanie struktury zatrudnienia pionu pielęgniarskiego;
  • opiniowanie podległych pracowników w zakresie dostosowania do polityki kadrowej ;
  • określanie liczby i rodzaju stanowisk pracy w pionie pielęgniarskim we właściwych komórkach organizacyjnych Zakładu;
  • określanie rodzaju kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku oraz planowanie i kierowanie podległych pracowników na szkolenia i specjalizacje;
  • ustalanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników;
  • wdrażanie i doskonalenie systemu oceniania i motywowania pracowników oraz ustalanie strategii wynagradzania pielęgniarek;
  • dokonywanie okresowej oceny jakości realizowanych przez pielęgniarki usług świadczeń zdrowotnych;
  • ocena poziomu przestrzegania standardów i procedur opieki pielęgniarskiej na stanowiskach pielęgniarskich;
  • zbieranie i przetwarzanie danych o faktycznym zapotrzebowaniu na opiekę pielęgniarską w poszczególnych oddziałach szpitalnych;

I O)nadzór nad dokumentacją pielęgniarską uwzględniając ciągłość procesu pielęgnowania;

I l)nadzór nad tworzeniem harmonogramów czasu pracy podległych pracowników.

ART. 21 Koordynator Polikliniki

l . Do zadań Koordynatora Polikliniki należy w szczególności:

 1. l) zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, w szczególności koordynacja spraw w zakresie działalności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostycznej i rehabilitacyjnej;
 • nadzór nad prowadzeniem, przetwarzaniem i archiwizacją dokumentacji medycznej;
 • nadzorowanie sprawozdawczości z realizacji świadczeń zdrowotnych w podległych komórkach organizacyjnych;
 • nadzór w zakresie właściwego doboru kadr na poszczególne stanowiska pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
 • nadzorowanie opracowywania kryteriów oceny podległych pracowników oraz wdrażania i doskonalenia systemów motywacyjnych,
 • współpraca z pozostałymi Zastępcami Dyrektora, Pełnomocnikami Dyrektora i kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie nadzorowanych spraw.
 1. l) Koordynatorowi Polikliniki podlegają bezpośrednio komórki organizacyjne w ambulatoryjnym obszarze funkcjonowania (Poliklinika). Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
ART. 22

l . Świadczenia zdrowotne w rodzaju szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych udzielane są w Zakładzie w obiekcie zlokalizowanym:

 1. l) przy ul. Ogrodowej I l, 25-375 Kielce;
 2. Świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są w Zakładzie w obiektach zlokalizowanych:
 • przy ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce;
 • przy ul. Armii Krajowej 27, 27 – 200 Starachowice (ambulatorium terenowe);
 • przy al. 3-go Maja 9, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (ambulatorium terenowe);
 • przy ul. Armii Krajowej 3, 27 – 600 Sandomierz (ambulatorium terenowe);

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego.

Art. 23

l.Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

 1. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie są udzielane bez skierowania w razie wypadków, zatruć, urazów, stanów zagrożenia życia lub innych wypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
 3. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

5.Zakład      prowadzi      dokumentację          medyczną          dotyczącą     pacjentów z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W celu skorzystania z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych osoba zgłaszająca się do Zakładu powinna przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć pisemne oświadczenie o przysługujących świadczeniobiorcy prawie do świadczeń zdrowotnych zgodne ze wzorem udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 2. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być: 1) dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  1. druk ZUS RMUA,
  2. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dla osoby ubezpieczonej, w KRUS legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne;
 • dla emerytów i rencistów, legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty;
 • dla osoby bezrobotnej aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
 • dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z aktualnym dowodem opłaty składki;
 • dla członka rodziny osoby ubezpieczeniowej:
 1. druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA z aktualną pieczątką pracodawcy,
 2. legitymacja rodzinna,
 3. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 4. legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,
 5. dla osób uprawnionych z innego państwa członkowskiego, przebywających czasowo na terytorium Polski:
 • EKUZ — Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • certyfikat zastępczy,
 • poświadczenie wydane przez NFZ.
 1. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożenia życia dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych może zostać dostarczony w innym czasie, nie później niż w terminie:
 2. l) 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile pacjent nadal przebywa w Zakładzie;

2) jeżeli przedstawienie dokumentu ubezpieczenia nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w pkt l), dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych lub oświadczenia w terminach określonych w ust. 8, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.
 2. Ubezpieczeni, których składki odprowadzane są przez płatników, nie ponoszą konsekwencji zaniedbań płatników w zakresie opłacania składek.
Art. 24

l . Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom według kolejności zgłaszania w wyznaczonych dniach i godzinach.

 1. Inwalidzi wojskowi i wojenni, kombatanci, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo korzystać poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych.
 2. W przypadku braku miejsc, względów epidemicznych, zakresu udzielanych świadczeń lub wyczerpania limitu na udzielanie świadczeń, pacjenci kierowani są do innych placówek lecznictwa stacjonarnego, bądź jeśli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia, wpisywani są na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.
 3. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia podlega nadzorowi zespołu oceny przyjęć.
 5. Poza kolejnością przyjmowani do Zakładu są pacjenci w przypadkach: stanu zagrożenia życia, wypadku, zatrucia, urazu.
 6. Wysokość opłat za wykonywanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych określa cennik, wprowadzony przez Dyrektora.”
Art. 25
 1. Pacjent ma prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
 2. Pacjenci przyjmowani są w Zakładzie w trybie nagłym i planowym.
 3. Przyjęcia w trybie planowym, ze skierowaniem do leczenia szpitalnego oraz przyj ęcia w trybie nagłym (skierowanie nie jest wymagane) odbywają się całodobowo w ramach działających oddziałów.
 4. O przyjęciu do Zakładu decyduje lekarz odpowiedniego oddziału szpitalnego, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Zakładu bez wyrażenia zgody.
 5. Uwzględniając dobro pacjenta oraz możliwości Zakładu lekarz, o którym mowa w ust. 4, podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu, o odmowie przyjęcia lub wyznacza termin przyjęcia, dokonując jednocześnie odpowiednich wpisów w dokumentacji zbiorczej Zakładu, tj. w Księdze Przyjęć Chorych, w Księdze Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych lub w Księdze Oczekujących na przyjęcie do Zakładu.
 6. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 4, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez Zakład lub względy epidemiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, Zakład po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewni w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innej placówki posiadającej zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, po uprzednim porozumieniu się z tą placówką. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej.”
Art. 26
 1. Pacjentom, którym udzielane są szpitalne stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w ramach funkcjonujących oddziałów zapewnia się: świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne, materiały i wyroby medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, transport sanitarny na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Udzielanie szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmuje:
 3. l) kompleksową ocenę stanu zdrowia;
  • przeprowadzenie procedur diagnostycznych;
  • leczenie farmakologiczne i / lub zabiegowe;
  • rehabilitację leczniczą;
  • wypis pacjenta: do domu lub do innego podmiotu leczniczego; 6) wydanie zaleceń lekarskich po hospitalizacji.
 4. Wypisanie z Zakładu następuje:
 5. l) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Zakładzie;
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego: po złożeniu odpowiedniego oświadczenia (w przypadku jego braku lekarz musi sporządzić adnotację w dokumentacji medycznej), osoba występująca o wypisanie z Zakładu na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach związanych z zaprzestaniem leczenia w Zakładzie;
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczenia może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń sąd opiekuńczy. O odmowie wypisania i jej przyczynach niezwłocznie zawiadamia się sąd opiekuńczy.
 2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta w Zakładzie począwszy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń.
 3. Stawki za pobyt pacjenta w Zakładzie, o którym mowa w ust. 2 określa cennik.
 4. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z Zakładu w wyznaczonym terminie, Zakład zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.
 5. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Zakład jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego.”
Art. 27

I .Pacjentom udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w ramach funkcjonujących poradni specjalistycznych.

 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Rejestracja do lekarza specjalisty lub wpis na listę oczekujących na świadczenie odbywa się: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 3. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (jeśli jest ono wymagane) w terminie 14 dni roboczych od wpisania go na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia go z listy oczekujących.
 4. Skierowanie obejmuje całość specjalistycznych świadczeń zdrowotnych zawiązanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą jego wystawienia.
 5. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca wg cennika wprowadzonego przez Dyrektora Zakładu, z wyjątkiem:
 6. l) świadczeń, do udzielenia, których nie jest wymagane skierowanie tj . .
 7. ginekologa i położnika,
 8. wenerologa,
 9. onkologa,

2) świadczeniobiorców, od których nie wymagane jest skierowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami tj.:

 1. dla osób chorych na gruźlicę,
 2. dla osób zakażonych wirusem HIV,
 3. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 4. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 5. weteranów poszkodowanych oraz dla uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojskowych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 6. inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych i uprawnionych żołnierzy lub pracowników (w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV.
 7. osób wychodzących z nałogu, w zakresie lecznictwa odwykowego.
 8. Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
 9. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły     wyższej:       zdarzenie      nadzwyczajne,          zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
 10. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.
Art. 28
 1. W przypadku gdy pacjent objęty leczeniem ambulatoryjnym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz kierujący zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania na leczenie szpitalne aktualnych wyników badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
 2. Lekarz specjalista udzielający porady ma obowiązek:
 3. l) kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta; 2) podjęcia procesu leczenia;
 • realizacji procedur diagnostycznych właściwych dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 • wydania orzeczenia o aktualnym stanie zdrowia pacjenta.
 1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym dla poszczególnych poradni.
 2. Świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych udzielane są w ramach funkcjonujących zakładów, pracowni i laboratoriów. Badania diagnostyczne mogą być wykonywane również przez podmioty zewnętrzne na podstawie umowy zawartej z Zakładem.
 3. Pacjent ma prawo do nieodpłatnych świadczeń z zakresu badań diagnostycznych na podstawie ważnego skierowania lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z podmiotem zlecającym wykonanie badania. W pozostałych przypadkach za badania diagnostyczne odpłatność ponosi pacjent. Stawki za badania diagnostyczne w podmiocie określa cennik, wprowadzony przez Dyrektora.

7.Pracownie diagnostyczne dostępne są całodobowo dla potrzeb oddziałów szpitalnych. W celu sprawniejszej organizacji pracy badania z zakresu diagnostyki obrazowej wykonywane są według obowiązującego harmonogramu.

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

Art. 29

Strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne w rodzaju szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w skład których wchodzą:

l . Oddział Chirurgiczny, w którym prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych w ramach hospitalizacji pełnej. Zakres działalności oddziału obejmuje w szczególności ostre i przewlekłe choroby chirurgiczne, diagnostykę inwazyjną i leczenie operacyjne w obrębie jamy brzusznej, klatki piersiowej, układu naczyniowego, endokrynnego, piersi, tkanek miękkich i narządu ruchu; choroby nowotworowe, szczególnie przewodu pokarmowego, sutka, tarczycy, narządów endokrynnych i innych:

 1. l) Pododdział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, do zadań którego należy zapewnienie kompleksowych świadczeń leczniczych, diagnostycznych obejmujących w swoim zakresie:leczenie operacyjne i zachowawcze u pacjentów w ramach hospitalizacji planowej.

2) Pododdział Ortopedii i Traumatologii, do zadań którego należy realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie: wrodzonych i nabytych chorób narządu ruchu, leczenia urazowych uszkodzeń narządu ruchu, powikłań pourazowych uszkodzeń narządu ruchu, operacyjnego leczenia schorzeń narządu ruchu; wykonywanie zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia.

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Gastroenterologii, do zadań którego należy diagnostyka i leczenie chorych w ramach hospitalizacji pełnej w zakresie: chorób wewnętrznych, diabetologii, gastroenterologii w trybie planowym i nagłym; diagnostyki i leczenia endoskopowego schorzeń przewodu pokarmowego i układu oddechowego, nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej; leczenia zaburzeń snu.
 2. Oddział Anesteziologii i Intensywnej Terapii do zadań którego należy w zakresie intensywnej terapii: postępowanie mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu. W zakresie anestezjologii: wykonanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego i zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania organizmu w czasie znieczulenia, uwzględniając przygotowanie do znieczulenia i bezpośrednią opiekę pozaznieczuleniową.
 3. Blok Operacyjny, do zadań którego należy koordynowanie prac zespołów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad godzinami rozpoczęcia zabiegów, sprawdzenie sposobu przygotowania pacjenta i dokumentacji do zabiegu operacyjnego, zgodnie z obowiązującymi standardami, przeprowadzenie konsultacji anestezjologicznej, wykonanie zabiegu operacyjnego oraz czynności anestezjologicznych związanych z zabiegiem, szczególnie związanych z identyfikacją chorego i miejsca operowanego, instrumentowanie do zabiegu oraz wykonywanie innych czynności związanych z instrumentowaniem, poprzedzających zabieg operacyjny oraz po jego wykonaniu, nadzór nad pacjentem w czasie jego pobytu w Bloku Operacyjnym, w tym w sali wybudzeń, zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno-epidemiologicznego, w tym zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
 4. Apteka Szpitalna, do zadań której należy zapewnienie kompleksowego zaopatrzenia komórek szpitalnych w leki i wyroby medyczne, stwarzanie warunków organizacyjnych do wykonywania zadań w aptece, organizowanie pracy poprzez ustalenie odpowiednich procedur w zakresie wydawania leków i wyrobów medycznych oraz sporządzania leków recepturowych, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania usług farmaceutycznych, organizowanie właściwego przepływu informacji dotyczących zakresu działania apteki do komórek organizacyjnych Zakładu, zapewnienie dostępu do leków poza godzinami pracy apteki zgodnie z obowiązującą procedurą, nadzorowanie przechowywania leków w komórkach organizacyjnych poprzez kontrolę apteczek oddziałowych, uczestniczenie w monitorowaniu działań niepożądanych leków zgodnie z ustaloną procedurą, czuwanie nad jakością leków i wyrobów medycznych poprzez uwzględnienie informacji zawartych w komunikatach Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, udzielanie informacji o lekach personelowi medycznemu Zakładu, branie udziału w racjonalizacji terapii przez uczestniczenie w pracach Komitetu Terapeutycznego oraz Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, prowadzenie ewidencji otrzymanych leków w formie darowizny.
Art. 30

Strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w skład których wchodzą:

 1. Poradnia Lekarza POZ w Kielcach, do której zadań należy udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i domowych w zachorowaniach ostrych i przewlekłych z diagnostyką i terapią oraz opieka nad pacjentami terminalnie chorymi, profilaktyka zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa, kierowanie do lecznictwa specjalistycznego, a także do leczenia uzdrowiskowego, promocja zdrowia poprzez uczenie sposobu życia sprzyjającego umacnianiu zdrowia, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, kwalifikacja pacjenta do szczepień.
 2. Poradnia Medycyny Pracy, do zadań której należy organizowanie i prowadzenie lekarskich badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi, kontrola przebiegu i terminowości badań okresowych pracowników komórek organizacyjnych Zakładu, sporządzanie okresowych sprawozdań z lekarskich badań profilaktycznych według obowiązujących wzorów oraz opracowywanie analiz i wniosków wynikających z tych sprawozdań, orzekanie o możliwości zatrudnienia pracowników Zakładu na określonych stanowiskach, kwalifikacja pacjenta do szczepień.
 3. Poradnie Specjalistyczne, do zadań których należy prowadzenie specjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjentów w obrębie stosowanej specjalizacji, w tym również zabiegów, kwalifikowanie pacjentów do leczenia stacjonarnego, konsultacje w ramach badań profilaktycznych i orzeczniczych ŚRKL, konsultacje pacjentów skierowanych przez Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 4. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Poradnia Stomatologii z pomocą doraźną. do zadań których należy udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz stomatologicznej pomocy doraźnej.
 5. Zakład Diagnostyki Obrazowej, do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez tworzenie obrazów zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych. W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:
 6. l) Pracownia Rentgenografii; 2) Pracownia Ultrasonografii;

3) Pracownia Tomografii Komputerowej.

 1. Pracownia Psychotechniczna, do zadań której należy wykonywanie badań psychologicznych: kandydatów oraz funkcjonariuszy służb MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości, kandydatów na aplikanta oraz funkcjonariuszy w Straży Miejskiej lub Gminnej, kandydatów na detektywa i posiadających licencję detektywa, kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej, osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni, osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, osób kierujących pojazdami (badania psychotechniczne) a także świadczenia w zakresie: pomocy psychologicznej, realizacji programów profilaktycznych dla funkcjonariuszy MSWiA, wydawania opinii dla Świętokrzyskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA i Poradni Medycyny Pracy. 7. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Do zadań której należy wykonywanie badań podstawowych i specjalistycznych w zakresie pracowni: hematologii i koagulologii, analityki ogólnej, biochemii, immunochemii, transfuzjologii medycznej, a także prowadzenie analiz błędów przed laboratoryjnych, oraz współpraca z innymi ośrodkami diagnostycznymi.
 2. do zadań której należy udzielanie świadczeń zdrowotnych rehabilitacja ruchowa z oceną możliwości ruchowych i wydolności krążeniowooddechowej, fizykoterapia, kinezyterapia, masaże lecznicze, hydroterapia. W przypadku wynikającym ze stanu pacjenta może on zostać objęty opieką psychologa lub/i neurologa. W ramach Oddziału Dziennej Rehabilitacji udziela się świadczeń zdrowotnych w zakresie usprawniania chorych ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi, po urazach czaszkowomózgowych i urazach narządu ruchu. W skład Rehabilitacji wchodzą : Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej, Pracownia fizjoterapii domowej, Ośrodek/Oddział Dziennej Rehabilitacji.
 3. Izba Przyjęć, do zadań której należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia, przyjęcia pacjentów do Zakładu w trybie nagłym i planowym, prowadzenie obowiązującej dokumentacji Izby Przyjęć, zakładanie historii choroby, weryfikacja uprawnień pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, transport pacjentów na poszczególne oddziały szpitalne, udzielanie pacjentom pomocy i informacji w zakresie funkcjonowania i organizacji Zakładu.
 • Zespół Transportu Sanitarnego, do zadań którego należy realizowanie usługi transportu medycznego i zabezpieczenia medycznego na zlecenie Oddziałów Zakładu, Podstawowej Opieki Zdrowotnej i podmiotów zewnętrznych oraz na wniosek pacjenta w formie zlecenia komercyjnego
Art. 31

Strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska wykonujące zadania w obszarze organizacyjnym, administracyjnym, ekonomicznym i technicznym, w skład których wchodzą:

 1. l) Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, do zadań którego należy:
 2. podejmowanie decyzji w zakresie zapewnienia skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością;
 3. stały kontakt z kierownikami komórek organizacyjnych odnośnie skuteczności SZJ oraz wszelkich zidentyfikowanych przez pracowników Zakładu potrzeb jej doskonalenia;
 4. wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanych systemów;
 5. koordynacja prac przy opracowywaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu, aktualizacji i rozpowszechnianiu dokumentacji zintegrowanych systemów;
 6. inicjowanie i nadzorowanie przebiegu audytów wewnętrznych;
 7. Przygotowanie materiałów na posiedzenie kierownictwa w celu przeprowadzenia przeglądu SZJ;
 8. inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych;
 9. przedstawienie Dyrektorowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością;
 10. koordynacja działań związanych z jakością na terenie Zakładu;
 11. reprezentowanie Zakładu w sprawach dotyczących SZJ;
 12. upowszechnianie wśród pracowników Zakładu świadomości dotyczącej wymagań pacjenta;
 13. zbieranie propozycji usprawnień funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością.
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do zadań którego należy:
  1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  3. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  4. zarządzanie ryzykiem      bezpieczeństwa        informacji     niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów oraz obiegu dokumentów;
  6. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Zakładzie, w szczególności w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  7. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Zakładzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  10. przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta do zadań którego należy:
  1. monitorowanie i przestrzeganie praw pacjenta;
  2. prowadzenie postępowań związanych ze zgłaszanymi skargami;
  3. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów;
  4. zasięganie opinii stron zainteresowanych;
  5. ewidencjonowanie skarg i wniosków składanych przez pacjentów;
  6. sporządzanie rocznych sprawozdań z rozpatrywanych skarg i wniosków i przekazywanie ich do Dyrektora;
  7. prowadzenie badań satysfakcji pacjentów;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do zadań którego należy:
  1. monitorowanie poziomu ochrony: fizycznej, technicznej i osobowej pomieszczeń, urządzeń oraz systemów informacyjnych Zakładu, w których przetwarzane są dane osobowe oraz inne dane podlegające ochronie prawnej (z wyłączeniem informacji chronionych na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych);
  2. kontrola komórek organizacyjnych Zakładu w zakresie przestrzegania obowiązujących norm prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i sensytywnych;
  3. podejmowanie działań związanych z ujawnionymi incydentami naruszenia ochrony, jak również działań zmierzających do eliminacji potencjalnych zagrożeń w zakresie ochrony danych osobowych;
  4. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, instrukcji, zarządzeń i wdrażanych rozwiązań organizacyjnych, funkcjonalnych i technicznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w komórkach organizacyjnych Zakładu,
  5. szkolenie pracowników Zakładu w zakresie norm prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji wewnętrznych;
  6. udział w realizacji przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych dotyczących eksploatacji systemów informatycznych, a wynikających z przyjętych zasad i reguł ich ochrony;
  7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatowanymi systemami przetwarzania danych oraz dotyczących dopuszczenia pracowników Zakładu do przetwarzania danych osobowych;
  8. prowadzenie rejestru zbioru danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
 • Pielęgniarka — specjalista ds. epidemiologii, do zadań której należy:
  1. udział w opracowaniu i wdrażaniu programów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, nadzoruje i kontroluje stan sanitarnoepidemiologiczny w Zakładzie;
  2. odpowiada za efektywność doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  3. uczestniczy w wypracowaniu i wdrażaniu strategii działania Zakładu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  4. nadzoruje pracę personelu w zakresie przestrzegania standardów i procedur epidemiologicznych;
  5. określa czynniki ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu;
  6. współuczestniczy w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego;
  7. współuczestniczy w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym;
  8. uczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu procedur i standardów epidemiologicznych;
  9. nadzoruje i monitoruje stan sanitarno-epidemiologiczny;
  10. współpracuje z lekarzem medycyny pracy odpowiedzialnym za ochronę zdrowia personelu oraz z inspektorem bhp;
  11. organizuje i prowadzi systematyczną edukację personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  12. planuje zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na sprzęt i środki do realizacji profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  13. prowadzi rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;
  14. prowadzi sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Przeciwpożarowych, do zadań którego należy:
  1. systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów bhp;
  2. dokonywanie okresowych ocen stanu bhp w Zakładzie;
  3. prowadzenie, zgodnie z aktualnymi przepisami, wymaganej dokumentacji;
  4. przedkładanie Dyrektorowi informacji o stanie bhp wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń;
  5. opracowywanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych;
  6. zgłaszanie wniosków dotyczących bhp przy opracowywaniu dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych;
  7. udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  8. współdziałanie z lekarzem profilaktykiem w zakresie stanu zdrowia personelu Zakładu oraz prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bhp;
  9. udział w prowadzeniu szkoleń pracowniczych i czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów bhp;
  10. koordynowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  11. realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej w zakresie zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  12. opracowanie planów poprawy stanu bezpieczeństwa ppoż. oraz czuwanie nad ich realizacją;
  13. udział w komisjach odbioru obiektów, ich części lub urządzeń;
  14. planowanie potrzeb wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia pożarnicze;
  15. kontrola i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego;
  16. prowadzenie dokumentów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów;
  17. opracowanie i aktualizacja instruktażu bezpieczeństwa pożarowego,
  18. prowadzenie okresowych, doraźnych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, w obiektach i przedkładanie stosownych wniosków w razie stwierdzenia nieprawidłowości;
  19. współdziałanie z właściwymi terenowo jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.
 • Dział Organizacyjno-Prawny, do zadań którego należy:
  1. nadzór nad zapewnieniem kompleksowej obsługi formalno-prawnej Zakładu;
  2. opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, prowadzenie ich ewidencji;
  3. ewidencja zawartych umów w oparciu o Główny Rejestr Umów;
  4. aktualizacja danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na podstawie zgłoszeń poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu;
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem oraz obsługą posiedzeń Rady Społecznej, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz koordynacja wszelkich działań związanych z posiedzeniami Rady Społecznej;
  6. zapewnienie bieżącej obsługi sekretariatu Zakładu;
  7. nadzór nad korespondencją przychodząca i wychodzącą z Zakładu;
  8. opracowywanie zleconych zmian oraz nadzór nad aktualnością statutu, regulaminu organizacyjnego oraz innych dokumentów prawa wewnętrznego, według zgłoszeń poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu;
  9. prowadzenie wewnętrznych kontroli z zakresu prawidłowości funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych, na podstawie upoważnienia Dyrektora;
 1. podejmowanie działań związanych z kreowaniem wizerunku Zakładu;
 2. nadzór merytoryczny nad informacjami zawartymi na stronie internetowej;
 3. współpraca z urzędem pracy, uczelniami, organami i instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi. 8) Dział Kadr, do zadań którego należy:
 4. nadzór nad polityką kadrową zakładu;
 5. sporządzanie, prowadzenie i nadzór nad dokumentacją kadrową Zakładu;
 6. bieżące prowadzenie w tym zakresie elektronicznej bazy kadrowej;
 7. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej zawierania umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie i nadzór nad zawieraniem tych umów;
 8. nadzór nad procesem adaptacji nowozatrudnionego pracownika;
 9. nadzór nad dyscypliną pracy, czasem pracy, prowadzenie w tym zakresie miesięcznych kontroli;
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 11. nadzór nad stażystami, wolontariuszami, praktykantami, rezydentami;
 12. przeprowadzanie postępowań konkursowych związanych z potencjalnym personelem Zakładu;
 13. opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi planu zatrudnienia na dany rok wraz z monitorowaniem jego realizacji;
 14. opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi ogólnozakładowego planu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji na dany rok wraz z nadzorem jego realizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
 15. organizacja i nadzór nad okresową oceną pracowników;
 16. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie ubezpieczenia w ZUS oraz niezbędnej przy przechodzeniu pracowników na emeryturę lub rentę;
 17. współudział w opracowaniu minimalnych norm zatrudnienia;
 18. sporządzanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących spraw kadrowych;
 19. opracowywanie przy współudziale kierowników komórek organizacyjnych zakresów obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach;
 20. opracowywanie zmian oraz nadzór nad aktualnością regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i innych dokumentów prawa wewnętrznego;
 21. prowadzenie niezbędnych działań oraz dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej działalności socjalnej.
 22. 9) Dział Finansowo-Księgowy, do zadań którego należy:
 23. opracowanie planu finansowego Zakładu;
 24. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planu finansowego;
 25. koordynacja problematyki finansowo-ekonomicznej komórek organizacyjnych;
 26. prowadzenie rachunków bankowych i obsługa kasowa;
 27. organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej;
 28. prowadzenie ewidencji księgowych;
 29. regulowanie zobowiązań i windykacja należności;
 30. dokonywanie rozrachunków z budżetem z tytułu podatków i opłat;
 31. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 32. ewidencjonowanie i rozliczanie spraw związanych z inwentaryzacją;
 33. prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i uzgadnianie sald;
 34. prowadzenie rozliczeń w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 35. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych;
 36. przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dowodów księgowych;
 37. sporządzanie sprawozdawczości rocznej zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 38. sporządzanie miesięcznych i kwartalnych zestawień oraz sprawozdań rocznych dotyczących działalności finansowej, a następnie przekazywanie ich do podmiotu tworzącego;
 39. sporządzanie kwartalnych raportów z realizacji planu finansowego;
 40. prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie amortyzacji środków trwałych, niskowartościowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 41. w zakresie przychodów i kosztów:
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży;
  • wystawianie faktur dla poszczególnych odbiorców usług medycznych i innych, na podstawie danych otrzymanych od działów merytorycznych, – rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i porównawczym,
  • analizy kształtowania się kosztów i przychodów według miejsc ich powstania oraz inne związane z sytuacją ekonomiczną zakładu.

10) Dział Prognoz, Analiz i Rozliczeń, do zadań którego należy:

 1. Analiza rynku medycznego w zakresie tendencji w obszarze zarządzania i kontraktowania usług medycznych;
 2. Tworzenie prognoz sprzedaży usług i zabezpieczenia w zakresie kompetencji personelu;
 3. Bieżące monitorowanie rentowności oddziałów szpitalnych, poradni i innych jednostek Zakładu;
 4. Wnioskowanie koniecznych działań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie koniecznym do zabezpieczenia potrzeb medycznych Zakładu;
 5. Nadzór nad rozliczeniem świadczeń medycznych sprawozdawanych do NFZ;
 6. W skład Działu Prognoz, Analiz i Rozliczeń wchodzi Sekcja statystyki medycznej oraz Sekcja monitoringu świadczeń i marketingu.

I Oa) Do zadań Sekcji Statystyki medycznej należy:

 1. Nadzór nad prawidłowością przepływu ruchu chorych na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach dziennych i poradniach ambulatoryjnych,
 2. Opracowywanie sprawozdawczych raportów statystycznych zgodnie zobowiązującymi przepisami, kierowanych do instytucji nadrzędnych i współpracujących z Zakładem,
 3. Współuczestniczenie w opracowywaniu i aktualizowaniu standardów prowadzenia dokumentacji medycznej i wzorów druków dokumentacji medycznej,
 4. Nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji medycznej oraz okresowe kontrole w tym zakresie, raporty pokontrolne przekazywane do Dyrekcji,
 5. Prowadzenie wymaganej umowami sprawozdawczości
 6. Przygotowywanie sprawozdań na potrzeby jednostek zewnętrznych i Dyrektora,
 7. Nadzór nad prowadzeniem list oczekujących,
 8. Obsługa Archiwum zakładowego, w tym m.in.:

gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,  prowadzenie rejestrów archiwalnych,  wypożyczenie zasobu archiwalnego,  wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i wyciągów z przechowywanych materiałów, a także wydawanie zaświadczeń na podstawie przechowywanych materiałów,  brakowanie dokumentacji archiwalnej,

 

nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem archiwizowanych dokumentów.

 1. Przygotowywanie do kontraktowania oraz zawierania umów na świadczenia opieki zdrowotnej z NFZ i innymi podmiotami zewnętrznymi,
 2. Przekazywanie informacji o zawartych umowach na świadczenia, warunkach ich realizacji komórkom realizującym umowy,
 3. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów zawartych z NFZ,
 4. Przygotowanie do zawierania umów na usługi medyczne wymagane przez umowy z NFZ, których nie świadczy Zakład (podwykonawcy)
 5. Przekazywanie danych wymaganych umowami, dbałość o poprawność przekazywanych informacji — między innymi raporty statystyczne, liczba deklaracji POZ,
 6. Korespondencja z jednostkami zewnętrznymi w zakresie działań realizowanych w Sekcji,
 7. Monitorowanie i wdrażanie wprowadzonych zmian prawnych wyprzedzeniem, dostosowywanie procedur wewnętrznych i nadzór nad wdrożeniem,
 8. Obsługa systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
 9. Wydawanie dokumentacji medycznej upoważnionym osobom.

I Ob) Do zadań Sekcji monitoringu świadczeń i marketingu należy:

 1. l) Analiza rentowności działań, bieżące monitorowanie i wnioskowanie zmian struktury działań,
 • Analiza struktur powstania kosztów i zysków, sugerowanie kierunków rozwoju Zakładu, szukanie perspektyw rozwoju Zakładu,
 • Raportowanie bieżących stanów świadczeń i wnioskowanie optymalizacji działania,
 • Poszukiwanie nowych rynków, ustalanie ramowych warunków sprzedaży usług medycznych,
 • Przekazywanie listy sprzedawanych usług dla pracowni diagnostycznych,
 • Rozliczanie umów medycyny komercyjnej, z wyłączeniem świadczeniodawców będących podwykonawcami w ramach umów z NFZ, łącznie z przygotowaniem załączników do faktur,
 • Comiesięczne sprawozdania dotyczące realizacji kontraktów zawartych z NFZ do jednostki nadrzędnej,
 • Aktualizacja danych o strukturze organizacyjnej i personelu realizującym świadczenia medyczne w systemie informatycznym NFZ.

I l) Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji, do zadań którego należy:

 1. realizacja procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych;
 2. rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych;
 3. opracowywanie właściwej dokumentacji (SIWZ) celem przygotowania postępowania przetargowego zgodnie z przepisami prawa;
 4. opracowywanie rocznych planów postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 5. opracowywanie rocznych planów zakupów;
 6. organizowanie procedur przetargowych oraz przygotowywanie umów na zasadach określonych w ustawie — prawo zamówień publicznych;
 7. prowadzenie postępowań na zakup towarów i usług o wartości nieprzekraczających 30 000 euro;
 8. zaopatrzenie w materiały medyczne, eksploatacyjne, higieniczne, biurowe oraz nadzór nad gospodarowaniem nimi;
 9. prowadzenie zaopatrzenia w recepty lekarskie;
 10. opracowywanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania inwestycji i uzyskania zgody Departamentu Zdrowia MSWiA;
 11. dopełnienie formalności prawnych związanych z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę;
 12. przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych inwestycji;
 13. Przygotowanie dokumentacji do SIWZ niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zaplanowanej inwestycji;
 14. zgłaszanie konieczności organizowania i branie udziału w przetargach na prace projektowe, wykonawstwo robót i ich rozliczanie na podstawie zawartych umów; o) przekazywanie wykonawcom robót placu budowy wraz z niezbędnymi dokumentami prawnymi oraz dokumentacją techniczną;
 15. stałe zabezpieczanie interesów inwestora w trakcie realizacji inwestycji poprzez sprawdzanie i merytoryczne zatwierdzanie dokumentów związanych z finansowaniem inwestycji i remontów;
 16. bieżące nadzorowanie realizowanych inwestycji oraz remontów;
 17. przekazywanie zakończonych inwestycji do użytkowania;
 18. sprawdzanie ksiąg obmiaru i kosztorysów powykonawczych ze stanem faktycznym;
 19. sporządzanie rocznych planów finansowych oraz harmonogramu prac budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i remontów obiektów budowlanych na podstawie protokołów z okresowych kontroli dotyczących stanu technicznego budynków;
 20. W skład Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji wchodzi Sekcja Zaopatrzenia.
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy, do zadań którego należy:
  1. zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, należytego stanu infrastruktury oraz sprzętu używanego w Zakładzie;
  2. utrzymanie obiektów Zakładu we właściwym stanie technicznym;
  3. zapewnienie ciągłości dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, gazy medyczne, Internet, łączność telefoniczna stacjonarna i komórkowa);
  4. uczestnictwo w opracowywaniu planów remontów i inwestycji — bieżących i perspektywicznych i nadzorowanie przebiegu realizacji zleconych robót;
  5. prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  6. nadzór nad systemem monitoringu oraz ochroną w obiektach Zakładu;
  7. zlecanie oraz nadzór nad okresowymi kontrolami sprawdzającymi stan techniczny budynków;
  8. prowadzenie dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, książki obiektu budowlanego, stanowiącej dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego;
  9. utrzymanie obiektów w ruchu i właściwym stanie technicznym, zabezpieczenie utrzymania w czystości ulic, placów przy Zakładzie, utrzymanie zieleni oraz ochroną całej infrastruktury;
  10. nadzór nad zabezpieczaniem prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i medycznymi, energią elektryczną i cieplną, wodą i ściekami;
  11. nadzór nad serwisantami, bieżącym zaopatrzeniem technicznym, zleceniami napraw sprzętu technicznego oraz medycznego, prowadzenie harmonogramu przeglądu sprzętu medycznego;
  12. ścisła współpraca z Działam Zamówień Publicznych i Inwestycji w zakresie realizacji planów inwestycyjno-remontowych;
  13. nadzór nad realizacją umów na dzierżawione powierzchnie, naliczaniem czynszów i wystawianiem faktur, rozliczaniem faktur za świadczone usługi;
  14. czuwanie nad prawidłowością eksploatacji, naprawami , konserwacją urządzeń podlegających nadzorowi UDT;
  15. nadzór nad personelem sprzątającym w zakresie utrzymania czystości w Zakładzie;
  16. prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami;
  17. zapewnienie dostępności odpowiedniej jakości i ilości bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej;
  18. prowadzenie dokumentacji i realizacja zapotrzebowań na pieczątki służbowe;
  19. prowadzenie gospodarki magazynowej ;
  20. prawidłowe prowadzenie ewidencji Magazynu;
  21. w skład Działu Administracyjno-Gospodarczego wchodzą Sekcja gospodarcza oraz Sekcja logistyki.
 • Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi teleinformatycznej, do zadań którego należy:
  1. zapewnienie kompleksowej obsługi informatycznej Zakładu;
  2. planowanie, opiniowanie, koordynowanie i realizowanie zadań związanych z eksploatacją użytkowanych w Zakładzie systemów teleinformatycznych;
  3. realizacja czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji administratora i technicznej eksploatowanych systemów;
  4. realizacja czynności naprawczych i dokumentowanie przypadków związanych z incydentami bezpieczeństwa dotyczących naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w eksploatowanych systemach teleinformatycznych;
  5. zapewnienie sprawnego, niezaburzonego funkcjonowania eksploatowanych systemów teleinformatycznych, związanej z nimi infrastruktury technicznej oraz informatycznego wyposażenia skomputeryzowanych stanowisk roboczych;
  6. współuczestniczenie w wypracowaniu i wdrażaniu strategii działań zmierzających do rozwoju i optymalizacji użytkowanych procesów przetwarzania danych;
  7. inspirowanie, opiniowanie, wnioskowanie i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie wdrażania nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych z wykorzystaniem środków technicznych i infrastruktury znajdującej się w kompetencjach Informatyka;
  8. prowadzenie, zgodnie z przyjętymi procedurami, czynności technicznych związanych z eksploatacją posiadanych systemów teleinformatycznych, w szczególności aktualizacje systemów, tworzenie i odtwarzanie z kopii bezpieczeństwa i opracowywanie harmonogramów tych czynności;
  9. prowadzenie, aktualizacja i brakowanie wymaganej dokumentacji technicznej i użytkowej;
  10. monitorowanie stanu eksploatowanych systemów teleinformatycznych, ujawnianie, dokumentowanie i usuwanie stwierdzanych stanów awaryjnych, dysfunkcji systemów, a w przypadku ujawniania zdarzeń związanych z naruszeniem ich ochrony- podejmowanie, zgodnie z przyjętymi procedurami, działań w niezbędnym zakresie;
  11. nadawanie, zgodnie z przyjętymi procedurami, uprawnień i haseł dostępu do eksploatowanych systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganych rejestrów manualnych i elektronicznych;
  12. udział w realizowanych w Zakładzie procesach wdrażania nowych systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie dla użytkowników końcowych;
  13. bezpośrednie wsparcie dla użytkowników eksploatowanych w Zakładzie systemów teleinformatycznych;
  14. nadzór nad centralą telefoniczną wraz z siecią i telefonami;
  15. modyfikacja dokumentów medycznych zawartych w zasobach systemów teleinformatycznych medycznych i Systemu Zarządzania Jakością. 14) Inspektor Ochrony Radiologicznej, do zadań którego należy:
   1. nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
   2. nadzór nad przestrzeganiem przez Zakład warunków zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem radiologicznym, w tym: opiniowanie zakładowych przepisów związanych ze stosowaniem substancji promieniotwórczych i ochroną przed promieniowaniem, tj. regulaminu pracy ze źródłami promieniowania i technologicznej instrukcji pracy,  nadzorowanie: prac ze źródłami promieniowania, konserwacji aparatury izotopowej, kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniowania,
   3. sprawdzanie kwalifikacji w zakresie ochrony przed promieniowaniem osób pracujących ze źródłami promieniowania;
   4. sprawdzanie działania aparatury dozymetrycznej i aktualności kart kalibracyjnych;
   5. kontrola prawidłowego oznakowania miejsc pracy ze źródłami promieniowania; f) prowadzenie (nadzorowanie) ewidencji: otrzymywanych przez pracowników dawek promieniowania, źródeł promieniowania, konserwacji i napraw aparatury izotopowej i dozymetrycznej, osób przeszkolonych w zakresie ochrony przed promieniowaniem i osób uprawnionych do pracy ze źródłami promieniowania, wyników kontroli dozymetrycznych,
   6. przekazywanie do Departamentu Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego PAA wykazów posiadanych przez Zakład zamkniętych źródeł promieniowania;
   7. posiadanie zbioru aktualnych przepisów państwowych, resortowych i zakładowych dotyczących stosowania źródeł promieniowania oraz posiadanie planu sytuacyjnego Zakładu z zaznaczeniem miejsc, gdzie znajdują się źródła promieniotwórcze;
   8. sprawdzanie warunków pracy ze źródłami promieniowania i meldowanie Dyrektorowi Zakładu o stwierdzonych brakach i niedociągnięciach oraz przygotowywanie zleceń, celem usunięcia tych braków i niedociągnięć;
   9. wstrzymanie prac ze źródłami promieniowania, gdy naruszone są warunki zezwolenia oraz inne podstawowe przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem i powiadomienie o tym Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego;
   10. wnioskowanie o zakup aparatury dozymetrycznej i sprzętu ochronnego potrzebnego w Zakładzie
   11. powiadamianie Dyrektora Zakładu, Departamentu Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego PAA, państwowego inspektora sanitarnego o każdym wypadku radiacyjnym;
   12. zabezpieczenie miejsca wypadku radiacyjnego, a w przypadku upoważnienia przez Dyrektora Zakładu, kierowanie akcją awaryjną do czasu przybycia specjalistycznej ekipy Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki;
   13. przeprowadzanie kontrolnych pomiarów dozymetrycznych w miejscach pracy ze źródłami promieniowania;
   14. ustalanie dla poszczególnych stanowisk pracy ze źródłami promieniowania szczegółowego wykazu środków ochrony osobistej, aparatury dozymetrycznej i wyposażenia służącego do ochrony środowiska pracy;
   15. prowadzenie ewidencji posiadanych zezwoleń na prowadzenie prac ze źródłami promieniowania jonizującego oraz aneksów do zezwoleń;
   16. pilnowanie realizacji wymagań i warunków określonych w wyżej wymienionych zezwoleniach;
   17. udział w kontrolach przeprowadzanych w Zakładzie przez inspektorów dozoru jądrowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2014.1512 ze zm.);
   18. realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez inspektorów dozoru jądrowego;
   19. zgłaszanie Dyrektorowi Zakładu wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości i kontrolowanie ich usunięcia.

15) Specjalista ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, do zadań którego należy:

 1. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej;
 2. planowanie uzupełnienia potrzeb osobowych, sprzętowych i materiałowych jednostki zmilitaryzowanej ;
 3. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym świadczeń osobistych polegających na dostarczeniu i obsłudze przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki zmilitaryzowanej;
 4. współdziałanie z organami samorządowymi oraz administracji wojskowej i rządowej w zakresie przeznaczenia osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, przeznaczenia środków transportowych, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki zmilitaryzowanej, ustalania sposobu uruchamiania świadczeń oraz powoływania osób do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej;
 5. zapewnienie obsady kadrowej jednostki zmilitaryzowanej, w szczególności przez prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom przewidzianych do służby w jednostce zmilitaryzowanej;
 6. aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zadań jednostki zmilitaryzowanej;
 7. organizowanie i prowadzenie szkolenia osób przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej ;
 8. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji zadań obronnych. 16) Radca prawny:
 9. Radca prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.
 10. Radca prawny wykonuje obsługę prawną Zakładu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.).
 11. Obsługę prawną Zakładu może wykonywać kancelaria prawna, z którą Zakład zawiera w tym zakresie umowę.
 12. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:
  • udzielanie kierownictwu Zakładu, kierownikom komórek organizacyjnym i pracownikom Zakładu porad i wyjaśnień prawnych, w zakresie realizowanych zadań.
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • zatwierdzanie przedłożonych umów i innej dokumentacji Zakładu pod względem prawnym (parafowanie),
  • zastępstwo prawne i procesowe.
 13. Komórki organizacyjne Zakładu zwracają się do radcy prawnego o opinie prawne na piśmie, jasno i wyczerpująco formułując problem i przekładając kompletną dokumentację dotyczącą opiniowanej sprawy. Wystąpienie takie podpisuje kierownik właściwej komórki organizacyjnej. Radca prawny może żądać dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów od pracownika merytorycznie prowadzącego sprawę.
 14. Komórki organizacyjne Zakładu przygotowują projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, ugód i porozumień a następnie przekładają radcy prawnemu do zaopiniowania w zakresie zgodności z przepisami prawa. Radca prawny może żądać dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów od pracownika merytorycznie opracowującego projekt.
 15. Dyrektor Zakładu może podjąć decyzję o rozdzieleniu zadań i obsługi prawnej pomiędzy radców/kancelarię prawną, co do poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu lub dziedzin prawa, a w szczególności, w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, kompleksowej obsługi sporów sądowych, ochrony danych osobowych.

17)Koordynator udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, do zadań którego należy:

 1. Organizacja zabezpieczenia medycznego na pisemne zgłoszenie Służby Ochrony Państwa (SOP):
  • w porozumieniu z kierownictwem Zakładu ustala skład osobowy zespołu medycznego „S” wraz z karetką, uzgadnia z osobą wyznaczoną przez SOP szczegóły zabezpieczenia (m.in. miejsce, godzina, grupa krwi-potwierdzona pisemnie przez SOP),  przekazuje niezbędne informacje dot. zabezpieczenia osobom biorącym bezpośredni udział w zabezpieczeniu oraz na Izbę Przyjęć Szpitala informacje o zabezpieczeniu odpowiedniej grupy krwi,
  • informuje pisemnie SOP o zorganizowanym zabezpieczeniu, na wskazany w zgłoszeniu SOP numer faksu bądź adres e-mail.
 2. Odpowiadanie za korespondencję dot. zgłoszeń SOP o pobycie osoby ochranianej na terenie województwa świętokrzyskiego, nie wymagających organizacji zabezpieczenia.
  • potwierdza pisemnie przyjęcie informacji na wskazany w zgłoszeniu SOP numer faksu bądź adres e-mail.
 3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umowy w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art.5a ust. 1-3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1998) zawartej pomiędzy SP ZOZ MSWiA w Kielcach a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Administracji reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

Art. 32

l . Zakład współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie:

 1. l) diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów; 2) konsultacji specjalistycznych;
 • zabiegów specjalistycznych;
 • badań laboratoryjnych;
 • ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 1. Konsultacje i badania diagnostyczne w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą zlecane są przez lekarza prowadzącego tylko wówczas, jeżeli nie ma możliwości wykonania ich w Zakładzie lub w wyniku konieczności przekazania pacjenta do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą celem dalszego leczenia lub badań diagnostycznych.
 2. Współpraca z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych odbywa się w ramach podpisanych umów o współpracy, innych form porozumienia lub na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia społecznego.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat z tego tytułu

Aft. 33

 1. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych Zakład prowadzi, przetwarza, udostępnia i archiwizuje dokumentację medyczną pacjentów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 249)
 2. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w Zakładzie.
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta organom uprawnionym, następuje z powiadomieniem Dyrektora.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 5. l) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie Zakładu, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych;
  • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez Zakład, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
  • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).
 6. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej składa się, uwzględniając czas na sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu, osobiście w sekretariacie Zakładu, lub przesyła pocztą tradycyjną, pocztą mailową, telefonicznie lub faxem. W przypadku wniosku złożonego osobiście potwierdza się na wniosku prawo do udostępnienia dokumentacji przez wnioskodawcę. W pozostałych przypadkach uwierzytelnienie uprawnień następuje w czasie wydania wnioskowanej dokumentacji medycznej.
 7. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.
 8. Zakład prowadzi obowiązkowy rejestr wydanej dokumentacji medycznej.

Art. 34

l . Na podstawie art. 28 ust. I ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 13 1 8 z późn. zm), za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii, odpisu lub wyciągu pobierane są opłaty.

 1. Wysokość opłat ustala się za:
 2. l) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej w kwocie: 9,50 PLN; 2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej w kwocie: 0,34 PLN;

3) udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych: 1,90 PLN.

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

Art. 35

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w sposób tożsamy jak w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jednakże w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń zdrowotnych w zgodzie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji prowadzonej przez Zakład liście oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.
 3. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zakład, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach udzielania świadczeń.
 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.
 5. Zakład udziela odpłatnie świadczeń zdrowotnych:
 6. l) na rzecz osób nieubezpieczonych;
  • których sposób finansowania określają odrębne przepisy, w tym o służbie medycyny pracy;
  • niezakwalifikowanych jako gwarantowane;
  • osobom, na rzecz których inny podmiot zawarł z Zakładem umowy cywilnoprawne.
 7. Zakład odpłatnie wystawia orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie, wydawane na wniosek świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Art. 36

 1. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym w Zakładzie cennikiem opłat.
 2. Pacjent przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego dokonuje zapłaty w kasie Zakładu lub na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Zakładu. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty jest paragon fiskalny bądź faktura VAT (inny dokument rozliczeniowy) z odpowiednią adnotacją, a także wydruk z bankowego systemu bankowego.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 2, Pacjent nieubezpieczony otrzymuje po zakończonym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych fakturę VAT (inny dokument rozliczeniowy) z wyznaczonym terminem płatności.
 4. W przypadku jeżeli udzielenie odpłatnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych odbywa się w ramach procedury planowej, lekarz prowadzący przygotowuje wstępny zakres całej procedury, obejmujący wszystkie planowane świadczenia zdrowotne, które zostaną udzielone pacjentowi. Wstępny zakres procedury zostaje przekazany do Działu Prognoz, Analiz i Rozliczeń w celu opracowania jego wstępnej wyceny, która następnie wraz z niezbędnymi danymi kierowana jest do Działu Finansowego, gdzie wystawiana jest zaliczkowa faktura VAT (inny dokument rozliczeniowy). Cała należność wskazana na zaliczkowej fakturze VAT (inny dokument rozliczeniowy) powinna zostać zapłacona przez pacjenta przed rozpoczęciem procedury planowego udzielania odpłatnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Po zakończeniu procedury, a przed wypisaniem pacjenta z oddziału, zostaje sporządzona — przy współpracy lekarza prowadzącego i Działu Prognoz, Analiz i Rozliczeń — ostateczna wycena wykonanej procedury, na podstawie której Dział Finansowy wystawia fakturę VAT (inny dokument rozliczeniowy) z wyznaczonym terminem płatności. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i sprawdzenie ostatecznej wyceny, powinny podjąć te czynności przed wypisaniem pacjenta i w czasie umożliwiającym wystawienie końcowej faktury VAT (innego dokumentu rozliczeniowego) i jej doręczenie pacjentowi łącznie z wypisem.
 5. Pacjent nieubezpieczony nieplanowany otrzymuje przed wypisem z oddziału fakturę VAT (inny dokument rozliczeniowy) z wyznaczonym terminem płatności za udzielone stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. W dniu poprzedzającym przewidywane wypisanie pacjenta z oddziału, sekretarka medyczna przekazuje do Działu Prognoz, Analiz i Rozliczeń niezbędne dane w celu wyceny wykonanych procedur. Następnie dane z wycenionymi procedurami przekazywane są do Działu Finansowego w celu wystawienia faktury VAT (innego dokumentu rozliczeniowego). W wyjątkowych sytuacjach odstępuje się od doręczenia faktury przy wypisie pacjentowi. W tym przypadku w ciągu 7 dni po wykonaniu usługi wystawiana jest faktura VAT (inny dokument rozliczeniowy) z wyznaczonym terminem płatności i wysyłana pocztą.
 6. W sytuacjach opisanych w ust. 2 i 3 sekretarka medyczna oddziału odpowiedzialna jest za dostarczenie pacjentowi faktury VAT(innego dokumentu rozliczeniowego) łącznie z wypisem. Pacjent obowiązany jest zapłacić należność wskazaną na fakturze VAT(innym dokumencie rozliczeniowym ) w terminie na niej wskazanym.

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godz.

Art. 37

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 80 PLN za każdą rozpoczętą dobę.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Aft. 38

 1. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków innych niż publiczne realizowane są na tych samych zasadach i według tych samych procedur medycznych, co świadczenia realizowane w ramach ubezpieczenia społecznego.
 2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, przepisach odrębnych lub umowie cywilno-prawnej.
 3. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych określa załącznik w formie tabeli (cennik usług komercyjnych) do niniejszego regulaminu.

Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Zakładu

Art. 39

 1. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy.
 2. Do obowiązków wszystkich kierowników komórek organizacyjnych należy kierowanie podległymi komórkami, w tym organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy, a w szczególności:
  1. wydawanie podległym pracownikom poleceń i wytycznych w celu terminowego i należytego wykonywania zadań;
 • kontrola pod względem merytorycznym, formalnym i jakościowym wykonania zadań;
 • zapewnienie pracownikom wymaganych przepisami warunków pracy na poszczególnych stanowiskach i właściwą organizację pracy;
 • właściwe wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, mobilizowanie ich do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w komórce;
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących procedur wewnętrznych, obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej w komórce działalności, a także nad gospodarnością i wynikami ekonomiczno — finansowymi komórki;
 • zapoznanie podległych pracowników i nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących procedur Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wykonywanych zadań.
 1. Kierownik komórki organizacyjnej uprawniony jest do:
  1. udzielania informacji i wyjaśnień z zakresu zadań komórki;
 • wnioskowania do Dyrektora w sprawach pracowniczych, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami i procedurami;
 • podejmowania decyzji należących do bezpośredniego przełożonego w zakresie udzielonego upoważnienia.
 1. Kierownika jednostki i komórki organizacyjnej, w czasie jego nieobecności zastępuje jeden z pracowników danej komórki, po wcześniejszym uzgodnieniu tego zastępstwa z przełożonym kierownika.
 2. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do osób kierujących samodzielnymi pracowniami lub zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 3. Przepisy ust. 2 3 stosuje się odpowiednio do osób okresowo zastępujących kierowników komórek organizacyjnych.
 4. Szczegółowe zakresy czynności służbowych kierowników komórek organizacyjnych Zakładu określają zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień.
 5. Zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień kierowników ustalają: Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, kierownicy komórek — odpowiednio do podległości służbowej.

Postanowienia końcowe

Art. 40

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje jednocześnie pracowników i pacjentów Zakładu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do opracowania szczegółowych zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.
 3. Do sprawy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy oraz odpowiednie Zarządzenia Dyrektora.
 4. Cennik opłat za usługi oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom fizycznym stanowi załącznik nr I niniejszego regulaminu.
 5. Graficzny schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 6. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie Zarządzenia Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

DYR KTOR

Samodzielnego Publicznnego

Zakładu Opeki Zd owot ej

Ministerstwa nych i Administr i Adminiw Kielcach  Halia Olendzka

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH