Ogłoszenie – wyburzenia

Kielce, dnia 26 kwietnia 2022 roku

 Zaproszenie do składania ofert w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia

 Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 51

25-375 Kielce

 Nazwa zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51.

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wojska Polskiego 51, Kielce

powiat m. Kielce, województwo świętokrzyskie

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Kielcach zaprasza do przedstawienia informacji o szacunkowej wartości zamówienia polegającego na usłudze wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51.

ISTOTNE WARUNKI SZACOWANIA

 1. Niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza ogłosić postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
 3. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 4 miesiące od podpisania umowy. Planowany termin zawarcia umowy – czerwiec 2022 roku. Termin wykonania obejmuje datę podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 4. Cena oferty netto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu, dostawy sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, eksploatacji sprzętu.
 5. Szacunki należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: k.lisowska@zozmswiakielce.pl w terminie do dnia 10 maja 2022 roku.
 6. Szacunek musi zawierać co najmniej:
  • dane oferenta;
  • datę sporządzenia oferty;
  • ofertę cenową netto wyrażoną w polskich złotych na całość zamówienia;
  • proponowany termin realizacji inwestycji.
 7. Szacunki, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.
 8. W zakresie szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić materiały/urządzenia które nie stanowią odpadu lub podlegają odzyskowi i które wykonawca przejmuje na własność (np. złom) i może wykorzystać lub odsprzedać do uprawnionych podmiotów celem dalszego wykorzystania w przyszłości
 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej na potrzeby szacowania zamówienia ponieważ w Programie Funkcjonalno – Użytkowym przedstawia szczegółowy opis zadania w tym dokumentację zdjęciową.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji tak, aby osiągnąć zamierzone parametry funkcjonalno-użytkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i zidentyfikowania przebiegu kolidującej infrastruktury oraz usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji tak, aby osiągnąć zamierzone parametry funkcjonalno-użytkowe. Uznaje się, że całość robót:

 • przygotowawczych;
 • rozbiórkowych;
 • zabezpieczających;
 • towarzyszących (niezbędnych dla wykonania robót podstawowych);
 • porządkowych w trakcie realizacji robót podstawowych, a także po ich zakończeniu znajduje się w cenie oferty.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów, zgód oraz uzgodnień wymaganych prawem, w tym zgody właściciela działki nr 101/11, obręb 0024, jedn. ewid. Kielce na wejście w teren w celu dokonania rozbiórki budynku nr 4 znajdującego się częściowo na tej działce.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn.: Program Funkcjonalno – Użytkowy przygotowany na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

W razie jakichkolwiek pytań osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Katarzyna Lisowska:

e- mail: k.lisowska@zozmswiakielce.pl,  Tel.: 41 260 4218.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH