Ogłoszenie Najmu.

 

  1. Wynajmujący:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Osoba reprezentująca:  Z-ca Dyr. ds. Administracyjno- Gospodarczych – Szymon Mazurkiewicz

  1. Dotyczy:

Najem pomieszczeń stanowiących część nieruchomości położonej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działka nr 101/82, 101/88, pozostającej we władaniu SP ZOZ MSWiA w Kielcach, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00075890/8.

III. Szczegółowy opis przedmiotu najmu:

  1. Powierzchnia stanowiące część nieruchomości położonej w budynku Polikliniki MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.
  2. Wykaz pomieszczeń:

-pomieszczenie 3/39 -21 m2

-pomieszczenie 3/40- 11,90 m2

RAZEM: – 32,90 m2

  1. Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie.

 

  1. Cena wywoławcza najmu przedmiotowej powierzchni wynosi:
  2. a) 31,41 zł za 1 m2 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.
  3. b) Koszty dodatkowe związane z wynajmem powierzchni – kwota zryczałtowana za wodę, energię, gaz, odpady komunalne w stawce 250 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.
  4.  

W ofercie należy podać proponowaną kwotę netto za 1 m2 przy czym kwota ta nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Przewidywany okres najmu: czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Czynsz najmu płatny będzie z góry, na konto Wynajmującego, na podstawie wystawionej faktury.

Wynajmowany lokal powinien być spójny kolorystycznie z wnętrzem Polikliniki i nawiązywać do obowiązującej w obiekcie estetyki.

Kwota czynszu najmu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja dokonana zostanie z dniem 01.01.2023 r.

 Rzuty pomieszczeń zawarte są w załączniku nr 1.

Najemca zobowiązany jest do wyposażenia najmowanych pomieszczeń na własny koszt, oraz utrzymania porządku najmowanej powierzchni.

W najmowanych pomieszczeniach obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów, alkoholu, środków odurzających.

Wynajmujący przewiduje wizję lokalu będącego przedmiotem konkursu – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się kryterium proponowanej ceny netto za 1 m2 powierzchni najmu – 100%.

 

Pisemne oferty zawierające cenę za 1 m2 netto + należny podatek Vat wynajmowanej powierzchni należy przesłać na adres:

-w formie papierowej- SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce z dopiskiem: „ Ogłoszenie –  najem powierzchni” do 07.03.2022 r. do godziny 12:00.

-w formie elektronicznej- zoz@zozmswiakielce.pl  z dopiskiem: „ Ogłoszenie –  najem powierzchni” do 07.03.2022 r. do godziny 12:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 08.03.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Wybrany najemca zostanie poinformowany telefonicznie o wynikach.

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie szpitala pod ogłoszeniem.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się w sprawach merytorycznych jest
Katarzyna Lisowska – Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego, tel. 41 260 42 18,   tel. kom. 698 333 629, adres e-mail: k.lisowska@zozmswiakielce.pl

 

Wzór umowy najmu.

Załącznik nr 1-Rzut pomieszczeń do wynajęcia.

Załącznik nr 2- Oferta na wynajem.

 

 

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH