Ogłoszenie Najmu.

 

 1. Wynajmujący:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Osoba reprezentująca:  Z-ca Dyr. ds. Administracyjno- Gospodarczych – Szymon Mazurkiewicz

 1. Dotyczy:

Najem pomieszczeń stanowiących część nieruchomości położonej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działka nr 101/82, 101/88, pozostającej we władaniu SP ZOZ MSWiA w Kielcach, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00075890/8.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu najmu:
 • 1. Powierzchnia stanowiące część nieruchomości położonej w budynku Polikliniki MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, z przeznaczeniem pod punkt optyczno – optometrystyczny..
 • 2. Wykaz pomieszczeń:
  • 2.1. pomieszczenie 2/2A -17,8 m2
  • 2.2. pomieszczenie 2/45- 10,9 m2

RAZEM: – 28,7 m2

 • 3. Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wentylację.

 

 1. Cena wywoławcza najmu przedmiotowej powierzchni wynosi:

45,00 zł za 1 m2 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.

Cena zawiera koszty związane z wynajem powierzchni takie jak: woda, energia elektryczna, gaz, odpady komunalne itd.

W ofercie należy podać proponowaną kwotę netto za 1 m2 przy czym kwota ta nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Przewidywany okres najmu: czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Czynsz najmu płatny będzie z góry, na konto Wynajmującego, na podstawie wystawionej faktury.

Wynajmowany lokal powinien być spójny kolorystycznie z wnętrzem Polikliniki i nawiązywać do obowiązującej w obiekcie estetyki.

Kwota czynszu najmu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja dokonana zostanie z dniem 01.01.2024 r.

Rzuty pomieszczeń zawarte są w załączniku nr 1.

Najemca zobowiązany jest do wyposażenia najmowanych pomieszczeń na własny koszt, oraz utrzymania porządku najmowanej powierzchni.

W najmowanych pomieszczeniach obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów, alkoholu, środków odurzających.

Wynajmujący przewiduje wizję lokalu będącego przedmiotem konkursu – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się kryterium proponowanej ceny netto za 1 m2 powierzchni najmu – 100%.

 

Pisemne oferty zawierające cenę za 1 m2 netto miesięcznie + należny podatek Vat wynajmowanej powierzchni należy przesłać na adres:

 • w formie papierowej: SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce z dopiskiem: „ Ogłoszenie – najem powierzchni” do 17.02.2023 r. do godziny 12:00
 • w formie elektronicznej: zoz@zozmswiakielce.pl z dopiskiem: „ Ogłoszenie – najem powierzchni” do 17.02.2023 r. do godziny 12:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 20.02.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Wybrany najemca zostanie poinformowany telefonicznie o wynikach.

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie szpitala pod ogłoszeniem.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się w sprawach merytorycznych jest

Katarzyna Lisowska – Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego, tel. 41 260 42 18,   tel. kom. 698 333 629, adres e-mail: k.lisowska@zozmswiakielce.pl

Załącznik nr 1-Rzut pomieszczeń do wynajęcia.

Załącznik nr 2- Oferta na wynajem.

 

 

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH