Ogłoszenie najmu

Wynajmujący:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Osoba reprezentująca:  Z-ca Dyr. ds. Administracyjno- Gospodarczych – Szymon Mazurkiewicz

Dotyczy:

Najem pomieszczeń stanowiących część nieruchomości położonej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działka nr 101/82, 101/88, pozostającej we władaniu SP ZOZ MSWiA w Kielcach, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00075890/8.

Szczegółowy opis przedmiotu najmu:

  1. Powierzchnia stanowiąca część budynku Polikliniki MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, z przeznaczeniem na salon optyczny
  2. Wykaz pomieszczeń pod wynajem:

-pomieszczenie 2/15 – 15,7 m2 zlokalizowane na II piętrze

  1. Przedmiotowe pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, umywalkę, zlew.

 

Cena wywoławcza najmu przedmiotowej powierzchni wynosi:

  1. 55 zł za 1 m2 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.

W ofercie należy podać proponowaną kwotę netto za 1 m2 przy czym kwota ta nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Przewidywany okres najmu: nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Czynsz najmu płatny będzie z góry, na konto Wynajmującego, na podstawie wystawionej faktury.

Wynajmowany lokal powinien być spójny kolorystycznie z wnętrzem Polikliniki i nawiązywać do obowiązującej w obiekcie estetyki.

Kwota czynszu najmu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Rzuty pomieszczeń zawarte są w załączniku nr 1.

Najemca zobowiązany jest do wyposażenia najmowanych pomieszczeń na własny koszt, oraz utrzymania porządku najmowanej powierzchni.

W najmowanych pomieszczeniach obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów, alkoholu, środków odurzających.

Wynajmujący przewiduje wizję lokalu będącego przedmiotem konkursu – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się kryterium proponowanej ceny netto za 1 m2 powierzchni najmu – 100%.

 

Pisemne oferty zawierające cenę za 1 m2 netto + należny podatek Vat wynajmowanej powierzchni należy przesłać na adres:

-w formie papierowej- SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce z dopiskiem: „ Ogłoszenie –  najem powierzchni” do 10.01.2024 r. do godziny 12:00.

lub

-w formie elektronicznej- zoz@zozmswiakielce.pl  z dopiskiem: „ Ogłoszenie –  najem powierzchni” do 10.01.2024 r. do godziny 12:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 10.01.2024 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Wybrany najemca zostanie poinformowany telefonicznie o wynikach.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się w sprawach merytorycznych jest
Katarzyna Lisowska – Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego i Inwestycji, tel. 41 260 42 18,   tel. kom. 698 333 629, adres e-mail: k.lisowska@zozmswiakielce.pl

Zalacznik-nr-2-Oferta-na-wynajem

 

 

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH