Ogłoszenie – konkurs

08.08.2023

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II
ul.Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce
(postępowanie nr DZ-WOP.1103.12.2023)

 

 1. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II może zostać osoba, która:

 

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym konkursem;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp. (oryginały albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza);
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych, które zostały udostępnione dobrowolnie;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 756).

Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
o których mowa w ust. 2 pkt 4 ogłoszenia, podczas przeprowadzania indywidualnych rozmów
z kandydatami.

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II będą przekazywane kandydatom drogą elektroniczną na wniosek złożony do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na adres email: dz@mswia.gov.pl

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: 

Departament Zdrowia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu ofert do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na kopercie należy umieścić:

Imię i nazwisko kandydata, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
oraz adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Kielcach”

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2023 r. o godz. 1530.

WAŻNE: —Zmiana terminu składania ofert

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty, w którym upływa termin na składanie ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa.

O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe kandydatów uczestniczących w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator Danych Osobowych:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, kod pocztowy:
02-591.

Kontakt: telefon (22) 2500 112, fax (22) 601 39 88 lub pisemnie na adres siedziby.

 Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Kontakt: iod@mswia.gov.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

Wybór kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. obowiązek prawny ciążący na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikający
  z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz Kodeksu pracy;
 2. zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych osobowych udostępnionych w sposób dobrowolny,  których obowiązek przekazania nie wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i stanowi warunek niezbędny do udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne i nie stanowi wymogu wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

Odbiorcy danych osobowych:

Członkowie komisji konkursowej powołanej przez Administratora, organy i podmioty upoważnione z mocy prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:

5 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem –  w przypadku podania danych osobowych dobrowolnie;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH