Obowiązki Pacjenta

Obowiązki Pacjenta

KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH

 1. Pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę bądź zrezygnował z udzielenia świadczenia, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
  o tym lekarza bądź placówkę medyczną, do której został zapisany.
  Pacjent ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę również w przypadku, gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się na wizytę

  w określonym terminie.
 2. Przy przyjęciu do Szpitala pacjent powinien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość oraz skierowanie do szpitala. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez skierowania.
 3. Pacjent nie posiadający uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do zapłaty za wszystkie świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem.
 4. Pacjent przyjmowany do Szpitala zobowiązany jest do przekazania swojej odzieży osobistej osobie towarzyszącej lub złożenia jej do depozytu szpitalnego. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze nie oddane przez pacjenta na przechowanie. W sali chorych pacjent nie może przechowywać dużej ilości rzeczy osobistych.
 5. Pacjent jest zobowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności wynikłej z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwych informacji, co do spraw dotyczących zdrowia chorego.
 6. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji.
 7. Pacjent jest zobowiązany stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacyjnego pielęgnacji oraz w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 8. Pacjent jest zobowiązany nosić opaskę identyfikacyjną podczas całego pobytu w Szpitalu.
 9. Pacjent nie może opuszczać oddziału bez wiedzy i zgody personelu medycznego.
 10. Opuszczanie oddziału w celu wykonania badań diagnostycznych na terenie szpitala lub poza nim, odbywa się tylko pod opieką uprawnionego pracownika medycznego.
 11. Pacjent powinien posiadać własne przybory toaletowe, ręczniki, bieliznę osobistą, pidżamę, szlafrok i
 12. Pacjent obowiązany jest do dbania o należyty stan higieny osobistej i wygląd estetyczny oraz dbania o należyty wygląd swego otoczenia ( łóżka, szafki przyłóżkowej).
 13. Pacjenci stosownie do wieku i możliwości powinni pozostawić ład i porządek w pomieszczeniach oddziału, z których korzystają.
 14. Pacjent jest zobowiązany stosować się do zaleconej diety, spożywać posiłki w miejscach i porach określonych przez Szpital. Nie wolno przechowywać artykułów żywnościowych łatwo psujących się w szafkach przyłóżkowych. Produkty łatwo psujące się (np. wędlina, nabiał, jogurty, przetwory mleczne) należy przechowywać w lodówce znajdującej się w oddziale.
 15. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych/multimedialnych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów.
 16. Nie wolno używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej ze względu na możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu.
 17. Na czas obchodu lekarskiego obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
 18. Na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania, z uwagi na ochronę prywatności pacjentów.
 19. Pacjent powinien przebywać w swojej sali chorych w czasie obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i wydawania posiłków.
 20. W czasie obchodu lekarskiego obowiązuje zakaz głośnego korzystania z odbiorników radiowych, telewizyjnych i innych urządzeń oraz nakaz opuszczenia sali chorych przez odwiedzających.
 21. Pacjent ma prawo do odwiedzin, ale jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinny przebywać więcej niż dwie osoby ( aby uniknąć zatłoczenia sal).
 22. W czasie odwiedzin pacjent powinien dbać, aby osoby odwiedzające go nie zakłócały swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom.
 23. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością Szpitala. W przypadku jego zniszczenia pokrywa poniesione straty.
 24. Należy przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i sprzęcie medycznym, urządzeniach elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych
  i grzewczych oraz windach szpitalnych.
 25. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania norm współżycia społecznego np.: pomoc, koleżeństwo, poszanowanie godności osobistej oraz szacunek dla personelu i współpacjentów.
 26. Pacjent w Szpitalu powinien zachowywać się kulturalnie w stosunku do pacjentów i personelu. Swoim zachowaniem nie powinien zakłócać spokoju innym pacjentom.
 27. Zabrania się pacjentom palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania środków odurzających.
 28. Pacjent powinien dostosować się do organizacji dnia na oddziale.
 29. Pacjent nie może zmieniać łóżka bez zgody personelu, siadać i kłaść się na łóżkach innych pacjentów.
 30. W czasie trwania ciszy nocnej pacjenci powinni przebywać w łóżkach.
 31. Obowiązkiem pacjenta jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 32. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego a pozostał w Szpitalu ( bliscy pacjenta nie chcą odebrać go ze szpitala lub on sam nie chce opuścić szpitala), ponosi koszty pobytu pomimo uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Personel medyczny korzysta ze specjalnej ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Szczególna ochrona polega na zaostrzeniu odpowiedzialności karnej oraz ściganiu popełnionego przestępstwa z oskarżenia publiczneg

Jesteśmy przekonani, że respektowanie zarówno praw jak i obowiązków pacjenta przez obie strony, wpłynie pozytywnie na nasze relacje, wzajemne zaufanie i zagwarantuje sprawny przebieg procesu udzielania świadczeń medycznych w Szpitalu.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH