Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach zatrudni Pracownika ds. Zamówień Publicznych

zatrudni  Pracownika
ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:

  • realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
  • rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,

Informacja dla pacjentów służb mundurowych

Pacjentów będących pracownikami służb mundurowych informujemy, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, w przypadku rozpoznania nerwicy zaleca się co najmniej 12-miesięczną psychoterapię,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH